Podniesienie konkurencyjności firmy METAL-TECHNIKA poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu w postaci maszyny optymalizującej do drewna

      Pro­jekt współ­fi­nan­so­wa­ny przez Unię Euro­pej­ską z Euro­pej­skie­go Fun­du­szu Roz­wo­ju Regio­nal­ne­go – Tytuł pro­jek­tu: „Pod­nie­sie­nie kon­ku­ren­cyj­no­ści fir­my METAL-TECHNIKA poprzez wpro­wa­dze­nie na rynek inno­wa­cyj­ne­go pro­duk­tu w posta­ci maszy­ny opty­ma­li­zu­ją­cej do drew­na i wyci­na­nia wad drew­na z cię­ciem uko­śnym.” – Cele pro­jek­tu: Głów­nym celem

Budowa instalacji fotowoltaicznej w firmie Metal-Technika

Pro­jekt dofi­nan­so­wa­ny ze środ­ków Woje­wódz­kie­go Fun­du­szu Ochro­ny Śro­do­wi­ska i Gospo­dar­ki Wod­nej w Łodzi Zada­nie: „Budo­wa insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej w fir­mie Metal-Tech­ni­ka” Zakres zada­nia: Mon­taż insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej pozwa­la­ją­cy na pro­duk­cję ener­gii ze źró­deł odna­wial­nych w ilo­ści ok. 213 MWh rocz­nie, co pozwo­li na ogra­ni­cze­nie pyłu, SO2,

Oferta pracy – Konstruktor maszyn (CAD)

Poszu­ku­je­my kan­dy­da­tów na sta­no­wi­sko „Kon­struk­tor maszyn” Poszu­ku­je­my: absol­wen­tów szkół wyż­szych inży­nier­skich z ukoń­czo­ną spe­cja­li­za­cją mecha­ni­ka, budo­wa maszyn lub pokrew­ne, z dobrą zna­jo­mo­ścią pro­gra­mów Auto­desk Auto­CAD oraz Auto­desk Inven­tor, mile widzia­na zna­jo­mość języ­ka angiel­skie­go i nie­miec­kie­go, cha­rak­te­ry­zu­ją­cych się kre­atyw­no­ścią i umie­jęt­no­ścią samo­dzielnej orga­ni­za­cji pra­cy, posiadających

Podsumowanie targów STOM Laser 2020

  Dzię­ku­je­my za tar­gi STOM Laser 2020 i pozdra­wia­my wszyst­kich któ­rzy nas odwie­dzi­li. Zapra­sza­my do obej­rze­nia wide­ore­la­cji z kie­lec­kich tar­gów w trak­cie któ­rych Metal-Tech­ni­­ka pre­zen­to­wa­ła świa­tło­wo­do­wą wyci­nar­kę lase­ro­wą Futu­re­Cut wypo­sa­żo­ną w źró­dło fiber nLi­ght Coro­na oraz kon­tak­tu z naszym przed­sta­wi­cie­lem han­dlo­wym: +48 509 222 220

DREMA 2020

Dzię­ku­je­my za tego­rocz­ne tar­gi DREMA. Wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych któ­rym uda­ło się z nami poroz­ma­wiać zapra­sza­my ser­decz­nie do kon­tak­tu z naszym przed­sta­wi­cie­lem han­dlo­wym: +48 534 606 064

Oferta pracy – Automatyk – programista PLC

Ofer­ta pra­cy – poszu­ku­je­my pra­cow­ni­ka na sta­no­wi­sko „Auto­ma­tyk – pro­gra­mi­sta PLC”. Zapra­sza­my do prze­sy­ła­nia CV na maila biuro@metal-technika.com.pl lub o kon­takt na Face­bo­oku: https://www.facebook.com/MetalTechnika/ Poszu­ku­je­my: – absol­wen­tów szkół wyż­szych inży­nier­skich z ukoń­czo­ną spe­cja­li­za­cją: auto­ma­ty­ka i robo­ty­ka, mecha­tro­ni­ka lub pokrew­ne, – cha­rak­te­ry­zu­ją­cych się kreatywnością

Zaproszenie na targi STOM-LASER 2020

W dniach 22–24 wrze­śnia 2020 roku zapra­sza­my do Kielc na nasze sto­isko w trak­cie Tar­gów Lase­rów i Tech­no­lo­gii Lase­ro­wych STOM-LASER Wię­cej info na temat tar­gów na stro­nie orga­ni­za­to­ra: https://www.targikielce.pl/stom-laser Zasa­dy bez­pie­czeń­stwa w związ­ku z COVID-19: https://www.targikielce.pl/kalendarium/zasady-bezpieczenstwa