Drukarka do znakowania drewna – dodatkowa opcja dla optymalizerek

Suk­ce­sem zakoń­czy­ły się testy prze­my­sło­wej atra­men­to­wej dru­kar­ki REA-JET LK do zna­ko­wa­nia drew­na – nowej opcji, któ­rą moż­na zain­sta­lo­wać w opty­ma­li­zer­kach OWD-1500(s) oraz OWD-1600. Wydruk jest sta­bil­ny w sze­ro­kim zakre­sie pręd­ko­ści prze­su­wu taśmy: 58 m/min, 88 m/min i 118 m/min. Nowa opcja, już wkrót­ce będzie

SPS IPC DRIVES Norynberga

Tar­gi SPS IPC Dri­ves to wio­dą­ca w Euro­pie mię­dzy­na­ro­do­wa wysta­wa auto­ma­ty­ki prze­my­sło­wej. W tym roku po raz kolej­ny gościć będzie wystaw­ców z całe­go świa­ta w dniach 24 – 26 listo­pa­da w Norym­ber­dze (Niem­cy). Wśród gości tak­że my.

Toolex 2015 Relacja z udziału w targach

W tar­gach TOOLEX wzię­ło udział ponad 370 wystaw­ców, a wśród nich my. Głów­ną uwa­gę poświę­ci­li­śmy wypa­lar­ce pla­zmo­wej. To urzą­dze­nie wypo­sa­żo­ne w dwie nie­za­leż­ne supor­ty mogą­ce pra­co­wać oddziel­nie lub współ­pra­cu­ją­ce ze sobą. Na sto­isku pre­zen­to­wa­li­śmy Pań­stwu rów­nież spa­war­ki fir­my For­mi­ca w prze­róż­nych kon­fi­gu­ra­cjach. Zapra­sza­my