Agregaty plazmowe

Agregat plazmowy Formica

For­mi­ca to pro­fe­sjo­nal­ne prze­ci­nar­ki powietrzne
i pla­zmo­we do cię­cia wszyst­kich mate­ria­łów przewodzących.
Prze­ci­nar­ki mają zasto­so­wa­nie wszę­dzie tam gdzie potrzeb­na jest duża szyb­ko­ści, dokład­ność i jakość cięcia.

Zakres zastosowanie przecinarek:
  • przede wszyst­kim przy zme­cha­ni­zo­wa­nym i zauto­ma­ty­zo­wa­nym cię­ciu wszyst­kich mate­ria­łów prze­wo­dzą­cych prąd elek­trycz­ny (nie­rdzew­na, stal kon­struk­cyj­na, alu­mi­nium, miedź, mosiądz, itp.)
  • ide­al­ne dla maszyn tną­cych CNC
  • wła­ści­we do pra­cy na obsza­rze kli­ma­tu umiar­ko­wa­ne­go, w śro­do­wi­sku nie agre­syw­nym i bez groź­by wybuch­nię­cia na sta­no­wi­sku zada­szo­nym albo w zamknię­tym obiekcie.
  • pro­duk­cja: prze­mysł che­micz­ny, pro­duk­cja maszyn i urzą­dzeń rol­ni­czych, warsz­ta­ty samochodowe,

Specyfikacja techniczna

Dane Tech­nicz­ne FOR CUT 123 WDM FOR CUT 133 A FOR CUT 163 A FOR CUT 203 A
Napię­cie zasi­la­nia [V] 400 400 400 400
Ilość faz 3 3 3 3
Czę­sto­tli­wość [Hz] 50/60 50–60 50/60 50/60
Prąd zamie­nio­wy [A] 32 36 43 60
Moc zamie­nio­wa [kVA] 22 25 30 42
Współ­czyn­nik cosϕ 0,9 0,9 0,9 0,9
Spraw­ność 85 85 83 85
Zabez­pie­cze­nie-cha­rak­te­ry­sty­ka D [A] 40 40 50 63
Prze­wód sie­cio­wy [mm2] 4x4 4x4 4x6 4x10
Zakres nasta­wy [A] 20–160 25–130 25–160 25–200
Obcią­że­nie DZ 100% 120 130 160 200
Mak­sy­mal­ne napię­cie jało­we [V] 310 310 310 310
Napię­cie robo­cze [V] 88–139 88–140 88–144 88–160
Mak­sy­mal­na gru­bość cię­cia [mm] 35 38 45 55
Gru­bość cię­cia wyso­kiej jako­ści [mm] 25 25 40 50
Pręd­kość cię­cia sta­li o gru­bo­ści 20 mm [mm/min] 700 700 700‑1000 900‑1500
Ciśnie­nie gazu według typu pal­ni­ka [MPa] 0,8 0,8 0,8 0,8
Mak­sy­mal­ne ciśnie­nie gazu na wstęp­nie [MPa] 1,0 1,0 1,0 1,0
Płyn chło­dzą­cy Mie­szan­ka specjalna Mie­szan­ka specjalna Mie­szan­ka specjalna Mie­szan­ka specjalna
Nie­mar­z­ną­cy dodatek Mie­szan­ka specjalna Mie­szan­ka specjalna Mie­szan­ka specjalna Mie­szan­ka specjalna
Sto­pień ochrony IP 22 IP 22 IP 22 IP 22
Sto­pień izo­la­cji transformatora F F F F
Chło­dze­nie AF AF AF AF
Hałas [dB] 101 101 105 110
Tem­pe­ra­tu­ra śro­do­wi­ska [C] 0–40 0–40 0–40 0–40
Głębokość[mm] 1030 980 980 980
Szerokość[mm] 500 655 655 655
Wyso­kość [mm] 1055 1180 1180 1180
Masa [kg] 225 296 311 318