Wycinarka plazmowa WPA

Wycinarka plazmowa WPA 3000/6000

Wyci­nar­ki pla­zmo­we i gazo­we pro­du­ko­wa­ne w naszym zakła­dzie to naj­wyż­sza wydaj­ność oraz bez­pie­czeń­stwo pra­cy w Pań­stwa zakła­dzie. Nowo­cze­sne roz­wią­za­nia zasto­so­wa­ne w tych urzą­dze­niach spra­wia­ją, że pale­nie reali­zo­wa­ne jest nie­zwy­kle szyb­ko przy zacho­wa­niu naj­wyż­szej pre­cy­zji odwzo­ro­wa­nia detali.

Wyci­nar­ki fir­my Metal-Tech­ni­ka są dosko­na­łym roz­wią­za­niem dla wszyst­kich zakła­dów cenią­cych efek­tyw­ność pra­cy i niskie kosz­ty eksploatacji.

Jakość cięcia HD

Wyci­nar­ka pla­zmo­wa WPA prze­zna­czo­na jest do pre­cy­zyj­ne­go cię­cia w jako­ści HD zarów­no cien­kich, jak i gru­bych mate­ria­łów. Dzię­ki zasto­so­wa­niu pal­ni­ka z serii MTH i MTX mamy moż­li­wość sto­so­wa­nia róż­nych kom­bi­na­cji gazów w zależ­no­ści od typu cię­te­go mate­ria­łu, jako­ści i wydaj­no­ści produkcji.

Stoły CNC WPA 3000/6000

Maszy­ny o polu robo­czym 2 m x 3 m dla mode­lu WPA 3000 oraz 2 m x 6 m w mode­lu WPA 6000 słu­żą do cię­cia blach ze sta­li węglo­wych za pomo­cą pal­ni­ka pla­zmo­we­go lub gazo­we­go. Cię­cie nastę­pu­je auto­ma­tycz­ne zgod­nie z wcze­śniej przy­go­to­wa­nym pro­gra­mem cię­cia. Prze­strzeń dzie­lą­ca pal­nik od powierzch­ni bla­chy jest regu­lo­wa­na pod­czas cię­cia w try­bie auto. przez modu­łu THC, zapew­nia­jąc jed­na­ko­wą odle­głość dyszy pal­ni­ka od cię­te­go mate­ria­łu. Ste­ro­wa­nie maszy­ny jest wyko­na­ne w opar­ciu o pro­gram pra­cu­ją­cy pod kon­tro­lą sys­te­mu ope­ra­cyj­ne­go Win­dows EMBEDDED oraz ste­row­ni­ka mikro­pro­ce­so­ro­we­go PLC ste­ru­ją­ce­go pra­cą servo-sil­ni­ków napę­dza­ją­cych osie X i Y oraz modu­łu THC.

Specyfikacja techniczna

Pole pra­cy – mm 2000 x 3000/6000mm + 200mm
Sys­tem wentylacji 6 komo­ro­wy
Zasi­la­nie 230V/2000W
Napęd sto­łu Napęd servo obustronny
Dokład­ność pozycjonowania 0,01 mm
Pręd­kość pracy 0–12000 mm/minprzejazdy wol­ne do 50 000 mm/min
Ste­ro­wa­nie Kom­pu­ter PC prze­my­sło­wy + ste­row­nik ABB
Sys­tem Win­dows Embedded
Ste­ro­wa­nie i prze­sył danych Pro­gram SmartCNC, Port USB 2.0, Ether­net (kar­ta sieciowa)

 

 Warianty wyposażenia

Dwa nie­za­leż­ne supor­ty pra­cu­ją­ce oddziel­nie lub współ­pra­cu­ją­ce ze sobą.

W sytu­acji, gdy jeden z supor­tów ma pal­nik pla­zmo­wy dru­gi gazo­wy może­my pra­cu­jąc pal­ni­kiem pla­zmo­wym za pomo­cą jed­ne­go klik­nię­cia przy­ci­sku może­my roz­po­cząć pale­nie gazem grub­szy mate­riał uło­żo­ny na sto­le, jak rów­nież powró­cić do pale­nia plazmą.

W przy­pad­ku pale­nia pra­cy dwo­ma pal­ni­ka­mi gazo­wy­mi pal­ni­ki mogą pra­co­wać nie­za­leż­nie od sie­bie i lub współ­pra­co­wać ze sobą.

Sys­tem APACZ znaj­du­je zasto­so­wa­nie we wszyst­kich sto­łach typu WPA.

- źró­dło pla­zmo­we Formica
- kom­pre­sor śrubowy
- układ cen­tral­ne­go sterowania
- urzą­dze­nia do fil­tra­cji pyło­wej powietrza
MT Cut
opro­gra­mo­wa­nie do nestingu

Wycinarka plazmowa na targach TOOLEX