Źródła laserowe nLight


Lase­ry nLi­ght z serii CFL są wypo­sa­żo­ne w inno­wa­cyj­ne tech­no­lo­gie optycz­ne opie­ra­ją­ce się na ponad 20-let­nim doświad­cze­niu w tej dzie­dzi­nie. Są wypo­sa­żo­ne w nie­za­wod­ne i trwa­łe kom­po­nen­ty dla wyeli­mi­no­wa­nia prze­sto­jów, zwięk­sze­nia wydaj­no­ści i jako­ści wyci­na­nych ele­men­tów oraz obni­że­nia kosztów.

nLi­ght Coro­na to laser świa­tło­wo­do­wy posia­da­ją­cy moż­li­wość zmia­ny roz­mia­ru i kształ­tu plam­ki w locie w zakre­sie od 100 µm do 300 µm. Brak koniecz­no­ści zasto­so­wa­nia dodat­ko­wej opty­ki zapew­nia nie­za­wod­ność roz­wią­za­nia i szyb­kość zmia­ny kształ­tu wiąz­ki w cza­sie krót­szym niż 30 ms. Laser posia­da sprzę­to­we i pro­gra­mo­we zabez­pie­cze­nie przed odbi­ciem wstecz­nym, co pozwa­la ciąć mate­ria­ły wyso­ko reflek­syj­ne. Dzię­ki inno­wa­cyj­nej tech­no­lo­gii od nLi­ght moż­li­we jest wyci­na­nie gru­be­go mate­ria­łu z bar­dzo dobrą jako­ścią i cien­kie­go mate­ria­łu szyb­ciej przy uży­ciu nie­wiel­kiej mocy rezonatora.

Wię­cej info:

2019_03_ulotka_corona_pl_web

2019_03_ulotka_6,8,10kw_pl_web