Linia do klejonki KVH

Linia do klejonki wielkogabarytowej KVH

Linia słu­ży dokle­je­nia drew­nia­nych ele­men­tów kon­struk­cyj­nych min. KVH, jest w sta­nie wyko­ny­wać bel­ki o wiel­ko­ściach docho­dzą­cych do 40 m dłu­go­ści, a przy wyso­ko­ści 2 m strzał­ka ugię­cia ele­men­tów może wynieść 4 m.Poszczególne para­me­try linii tj. wiel­ko­ści wytwa­rza­nych ele­men­tów sto­pień auto­ma­ty­za­cji pro­ce­su pro­duk­cji jest każ­do­ra­zo­wo dopa­so­wy­wa­ny do potrzeb i wyma­gań zamawiającego.

 

Kom­plet­na linia do pro­duk­cji belek min KVH skła­da się z:

  • opty­ma­li­zer­ki do cię­cia prze­kro­jów 280x50mm i słu­żą­cej do usu­wa­nia wad z drewna
  • łączar­ki do łącze­nia wzdłuż­ne­go na mikro wczep wyko­na­nej w wer­sji tzw. bezkońcowej
  • prze­no­śni­ków rolo toko­wych słu­żą­cych rów­nież jako bufory
  • stru­gar­ki czterostronnej
  • pole­war­ki kle­ju jed­no lub dwuskładnikowego
  • pra­sy leżącej
  • sta­no­wi­ska sterowniczego