Oferta

CNC
CNC

Świa­tło­wo­do­we wyci­nar­ki lase­ro­we Futu­re­Cut i Easy­Cut, wyci­nar­ki plazmowe.

Wię­cej o naszych wycinarkach

Drewno
Drewno

Opty­ma­li­zer­ki z popy­cha­czem i prze­lo­to­we oraz pra­sy do kle­je­nia drewna.

Zapo­znaj się z naszy­mi maszynami

Automatyzacja
Automatyzacja

Zaj­mu­je­my się pro­jek­to­wa­niem auto­ma­tycz­nych linii produkcyjnych.

Zobacz nasze dotych­cza­so­we wdrożenia

Jesteśmy firmą zajmującą się produkcją maszyn do przemysłu metalowego i drzewnego.

Posia­da­my sze­ro­ką ofer­tę sprzę­tu. Doko­nu­je­my wszel­kich sta­rań aby nasze pro­duk­ty były na naj­wyż­szym pozio­mie. Wni­kli­wie obser­wu­je­my rynek, tak aby spro­stać ocze­ki­wa­niom naszych klien­tów. Nasze maszy­ny cechu­je wyso­ka jakość wykonania.

 

Istniejemy i prężnie rozwijamy się od ponad 20 lat co szczególnie podkreśla naszą pozycje i definiuje stabilizację na rynku. Nieustannie kładziemy nacisk na rozwój. Staramy się sprostać oczekiwaniom naszym wymagającym klientom.

 

Nasza fir­ma umoż­li­wi Ci auto­ma­ty­za­cje pro­duk­cji. Wycho­dzi­my naprze­ciw potrze­bom naszych klien­tów. Coraz wię­cej firm w obec­nym cza­sie dostrze­ga zapo­trze­bo­wa­nie na auto­ma­ty­za­cję pro­duk­cji. Jest to spo­wo­do­wa­ne z jed­nej stro­ny zwięk­sza­ją­cym się bra­kiem pra­cow­ni­ków do obsłu­gi maszyn, a zwłasz­cza wykwa­li­fi­ko­wa­nych. Z dru­giej stro­ny rosną­cy­mi wyma­ga­nia­mi co do jako­ści dane­go wyro­bu i cza­su jego wyko­na­nia. Wiec tak napraw­dę jedy­na szan­sa dla firm bory­ka­ją­cych się z tymi pro­ble­ma­mi jest auto­ma­ty­za­cja, któ­ra znacz­nie skra­ca czas danej ope­ra­cji i zapew­nia jego powta­rzal­ność, efek­tyw­ność oraz kon­ku­ren­cyj­ność. Śle­dzi­my naszą kon­ku­ren­cję tak aby zawsze wyróż­niać się na tle innych oraz być nume­rem jeden w bran­ży. Jed­no­cze­śnie nie zapo­mi­na­my o bez­pie­czeń­stwie pra­cy użyt­kow­ni­ków maszyn.

Wdro­ży­li­śmy Sys­tem Zarzą­dza­nia Jako­ścią PN-EN ISO 9001. Posia­da­my cer­ty­fi­kat ISO wyda­ny przez Pol­skie Cen­trum Badan i Cer­ty­fi­ka­cji S. A. w War­sza­wie w zakre­sie pro­jek­to­wa­nia, pro­duk­cji oraz ser­wi­su maszyn i urządzeń.