Główna

METAL-TECHNIKA

Zaj­mu­je­my się pro­duk­cją oraz dys­try­bu­cją pro­fe­sjo­nal­nych urzą­dzeń dla prze­my­słu drzew­ne­go oraz meta­lo­we­go.
Wypro­du­ko­wa­ne przez nas maszy­ny są wyni­kiem naj­wyż­szej dba­ło­ści o ich jakość oraz imple­men­ta­cji rozwiązań
pozwa­la­ją­cych na pod­nie­sie­nie pozio­mu bez­pie­czeń­stwa pra­cy, wydaj­no­ści oraz pro­sto­ty obsługi.

 Wię­cej infor­ma­cji o aktu­al­nie reali­zo­wa­nych pro­jek­tach unij­nych.

CNC
CNC

Świa­tło­wo­do­we wyci­nar­ki lase­ro­we Futu­re­Cut i Easy­Cut, wyci­nar­ki plazmowe.

Wię­cej o naszych wycinarkach

Drewno
Drewno

Opty­ma­li­zer­ki z popy­cha­czem i prze­lo­to­we, szta­plar­ki oraz pra­sy do kle­je­nia drewna.

Zapo­znaj się z naszy­mi maszynami

Automatyzacja
Automatyzacja

Zaj­mu­je­my się pro­jek­to­wa­niem auto­ma­tycz­nych linii produkcyjnych.

Zobacz nasze dotych­cza­so­we wdrożenia