Warunki przetwarzania danych osobowych

W związ­ku z Roz­po­rzą­dze­niem o Ochro­nie Danych Oso­bo­wych pro­si­my o zapo­zna­nie się z poniż­sza klau­zu­lą informacyjną
Infor­mu­je­my, że prze­twa­rza­my nastę­pu­ją­cy zakres Pań­stwa danych osobowych:
– Imię, nazwi­sko, adres e‑mail, tele­fon kon­tak­to­wy oraz adres dostar­cze­nia prze­sył­ki i ewen­tu­al­nie dane potrzeb­ne do wysta­wie­nia fak­tu­ry (nazwa fir­my, numer NIP, adres) – w przy­pad­ku sprze­da­ży wysyłkowej,
– Imię, nazwi­sko, adres e‑mail, tele­fon kon­tak­to­wy i ewen­tu­al­nie dane potrzeb­ne do wysta­wie­nia fak­tu­ry (nazwa fir­my, numer NIP, adres) – w przy­pad­ku odbio­ru osobistego.
Dane te były pozy­ska­ne w wyni­ku prze­pro­wa­dzo­nych czyn­no­ści cywil­no-praw­nych (sprzedaż/zakup), zapy­tań ofer­to­wych, roz­pa­try­wa­nia rekla­ma­cji lub kore­spon­den­cji z naszą fir­mą z dniem prze­pro­wa­dze­nia w/w czynności.

W świe­tle powyż­sze­go zgod­nie z art. 13 ust. 1 ogól­ne­go roz­po­rzą­dze­nia o ochro­nie danych oso­bo­wych z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. infor­mu­je­my, że:
1. Admi­ni­stra­to­rem Pań­stwa danych oso­bo­wych jest Fir­ma Metal-Tech­ni­ka Rafał Cygan 97–570 Przed­bórz ul. Radomsz­czań­ska 24, NIP 7721131032, REGON 590630273, któ­ra pro­wa­dzi ope­ra­cje prze­twa­rza­nia Pań­stwa danych osobowych.
2. We wszyst­kich spra­wach zwią­za­nych z ochro­ną danych oso­bo­wych moż­li­wy jest kon­takt na dedy­ko­wa­ną skrzyn­kę iod@metal-technika.com.pl Ponad­to kon­takt z Admi­ni­stra­to­rem danych jest możliwy:
– oso­bi­ście w sie­dzi­bie Fir­my tj. 97–570 Przed­bórz ul. Radomsz­czań­ska 24,
– listow­nie na adres kore­spon­den­cyj­ny, tj. Metal-Tech­ni­ka Rafał Cygan 97–570 Przed­bórz ul. Radomsz­czań­ska 24 przez for­mu­larz kon­tak­tu w spra­wie danych oso­bo­wych na stro­nie www.metal-technika.com.pl
3. Pań­stwa dane oso­bo­we prze­twa­rza­ne będą zgod­nie z Roz­po­rzą­dze­niem Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie ochro­ny osób fizycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych (zwa­nym dalej „Roz­po­rzą­dze­niem”), w celu:
– zawar­cia i reali­za­cji umo­wy sprze­da­ży lub umo­wy o świad­cze­nie usłu­gi (pod­sta­wa art. 6 ust. 1 lit b. Rozporządzenia),
– dzia­łań nie­zbęd­nych do roz­pa­trze­nia zło­żo­nej rekla­ma­cji lub obsłu­gi zgło­sze­nia skie­ro­wa­ne­go do Admi­ni­stra­to­ra (np. przez for­mu­larz kon­tak­to­wy na stro­nie www.metal-technika.com.pl lub e‑mail) (pod­sta­wa art. 6 ust. 1 lit b. Rozporządzenia),
– wypeł­nie­nia obo­wiąz­ków zwią­za­nych z archi­wi­za­cją na pod­sta­wie art. 74 usta­wy z dnia 29 wrze­śnia 1994 r. o rachun­ko­wo­ści (pod­sta­wa art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia),
– wypeł­nie­nia obo­wiąz­ków zwią­za­nych z pła­ce­niem podat­ków, w tym pro­wa­dze­nia i prze­cho­wy­wa­nia ksiąg podat­ko­wych i doku­men­tów zwią­za­nych z pro­wa­dze­niem ksiąg podat­ko­wych oraz prze­cho­wy­wa­nia dowo­dów księ­go­wych. Pod­sta­wą praw­ną prze­twa­rza­nia danych są obo­wiąz­ki praw­ne wyni­ka­ją­ce z prze­pi­sów podat­ko­wych (Ordy­na­cja podat­ko­wa, usta­wa o podat­ku od towa­rów i usług, usta­wa o podat­ku docho­do­wym od osób fizycz­nych, usta­wa o podat­ku docho­do­wym od osób praw­nych) oraz z prze­pi­sów o rachun­ko­wo­ści (usta­wa o rachun­ko­wo­ści), (pod­sta­wa art. 6 ust. 1 lit c. Rozporządzenia).
4. Pań­stwa dane oso­bo­we będą prze­cho­wy­wa­ne przez okres trwa­nia umo­wy sprze­da­ży, umo­wy świad­cze­nia usłu­gi, roz­pa­trze­nia zło­żo­nej rekla­ma­cji albo obsłu­gi zgło­sze­nia, a następ­nie tak dłu­go jak wyni­ka to z prze­pi­sów pra­wa lub uza­sad­nio­ne­go inte­re­su Admi­ni­stra­to­ra m.in. przez okres nie­zbęd­ny do roz­strzy­gnię­cia wszel­kich poten­cjal­nych spo­rów, któ­re mogą wynik­nąć w związ­ku ze świad­czo­ny­mi usłu­ga­mi, np. zwią­za­nych z rosz­cze­nia­mi (okres ten będzie obej­mo­wał ter­min bie­gu przedaw­nie­nia rosz­czeń wyni­ka­ją­cych z umo­wy, zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cy­mi prze­pi­sa­mi). Szcze­gó­ło­we okre­sy prze­cho­wy­wa­nia prze­wi­dzia­ne są w prze­pi­sach podat­ko­wych, pra­wa cywil­ne­go, prze­pi­sach o rachunkowości.
5. Pań­stwa dane oso­bo­we mogą zostać powie­rzo­ne, wyłącz­nie w ramach reali­za­cji umo­wy sprze­da­ży lub świad­cze­nia usłu­gi, roz­pa­trze­nia zło­żo­nej rekla­ma­cji albo obsłu­gi zgło­sze­nia nastę­pu­ją­cym podmiotom:
– pod­mio­tom zapew­nia­ją­cym usłu­gi pocztowe,
– pod­mio­tom zapew­nia­ją­cym usłu­gi kurierskie,
zgod­nie z wybra­ną przez Pań­stwa opcją przy skła­da­niu zamówienia.
6. Poda­nie danych oso­bo­wych jest dobro­wol­ne, ale nie­zbęd­ne do zawar­cia umo­wy sprze­da­ży, umo­wy świad­cze­nia usłu­gi, roz­pa­trze­nia zło­żo­nej rekla­ma­cji albo obsłu­gi zgło­sze­nia. W przy­pad­ku nie­poda­nia danych zawar­cie umo­wy, roz­pa­trze­nie rekla­ma­cji lub obsłu­ga zgło­sze­nia jest niemożliwe.
7. Posia­da­ją Pań­stwo pra­wo do:
– żąda­nia od Admi­ni­stra­to­ra dostę­pu do swo­ich danych oso­bo­wych, ich spro­sto­wa­nia, usu­nię­cia lub ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia danych osobowych,
– prze­no­sze­nia danych,
– wnie­sie­nia sprze­ci­wu wobec przetwarzania,
– wnie­sie­nia skar­gi do orga­nu nad­zor­cze­go, gdy uzna­ją Pań­stwo, iż prze­twa­rza­nie Pań­stwa danych oso­bo­wych naru­sza prze­pi­sy Rozporządzenia,
– cof­nię­cia zgo­dy na prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych w dowol­nym momen­cie bez wpły­wu na zgod­ność z pra­wem przetwarzania.
Powyż­sze upraw­nie­nia mogą Pań­stwo reali­zo­wać zgod­nie z zasa­da­mi opi­sa­ny­mi w art. 16 – 21 Roz­po­rzą­dze­nia, kon­tak­tu­jąc się z Admi­ni­stra­to­rem np. pod adre­sem iod@metal-technika.com.pl
Admi­ni­stra­tor ma pra­wo odmó­wić reali­za­cji nie­któ­rych upraw­nień spo­śród wska­za­nych powy­żej w sytu­acji, w któ­rej reali­za­cja dane­go upraw­nie­nia sta­ła­by w sprzecz­no­ści z uza­sad­nio­nym celem prze­twa­rza­nia przez Admi­ni­stra­to­ra danych. Np. Admi­ni­stra­tor może odmó­wić usu­nię­cia danych oso­bo­wych zawar­tych w zło­żo­nym przez Pań­stwa zamó­wie­niu do cza­su upły­wu ter­mi­nu przedaw­nie­nia rosz­czeń z tytu­łu zawar­tej umowy.
8. Pań­stwa dane oso­bo­we nie pod­le­ga­ją zauto­ma­ty­zo­wa­ne­mu podej­mo­wa­niu decy­zji, w tym profilowaniu.
Infor­mu­je­my rów­nież, że Admi­ni­stra­tor dokła­da wszel­kich sta­rań, aby zapew­nić wszel­kie środ­ki fizycz­nej, tech­nicz­nej i orga­ni­za­cyj­nej ochro­ny danych oso­bo­wych przed ich przy­pad­ko­wym czy umyśl­nym znisz­cze­niem, przy­pad­ko­wą utra­tą, zmia­ną, nie­upraw­nio­nym ujaw­nie­niem, wyko­rzy­sta­niem czy dostę­pem, zgod­nie ze wszyst­ki­mi obo­wią­zu­ją­cy­mi przepisami.