Aktualności

Oferta pracy – Automatyk – programista PLC

Ofer­ta pra­cy – poszu­ku­je­my pra­cow­ni­ka na sta­no­wi­sko „Auto­ma­tyk – pro­gra­mi­sta PLC”. Zapra­sza­my do prze­sy­ła­nia CV na maila biuro@metal-technika.com.pl lub o kon­takt na Face­bo­oku: https://www.facebook.com/MetalTechnika/ Poszu­ku­je­my: – absol­wen­tów szkół wyż­szych inży­nier­skich z ukoń­czo­ną spe­cja­li­za­cją: auto­ma­ty­ka i robo­ty­ka, mecha­tro­ni­ka lub pokrew­ne, – cha­rak­te­ry­zu­ją­cych się kre­atyw­no­ścią

Zaproszenie na targi STOM-LASER 2020

W dniach 22–24 wrze­śnia 2020 roku zapra­sza­my do Kielc na nasze sto­isko w trak­cie Tar­gów Lase­rów i Tech­no­lo­gii Lase­ro­wych STOM-LASER Wię­cej info na temat tar­gów na stro­nie orga­ni­za­to­ra: https://www.targikielce.pl/stom-laser Zasa­dy bez­pie­czeń­stwa w związ­ku z COVID-19: https://www.targikielce.pl/kalendarium/zasady-bezpieczenstwa  

Węzeł strugania drewna w firmie Bory

Dzię­ki zasto­so­wa­niu sto­łu sor­tu­ją­ce­go pro­duk­cji fir­my Metal-Tech­ni­ka pręd­kość stru­ga­nia wzro­sła z 14 metrów bie­żą­cych na minu­tę do 25 metrów bie­żą­cych na minu­tę. Uda­ło się więc uzy­skać wydaj­ność pra­cy wyż­szą o 56%, co poka­zu­je wyraź­nie, że taka inwe­sty­cja powin­na się szyb­ko

OWD-1600 z pionowym stołem buforowym

Spe­cjal­na wer­sja sto­łu podaw­cze­go z pio­no­wym bufo­rem. Maszy­na ide­al­na do połą­cze­nia z róż­ny­mi linia­mi pro­duk­cyj­ny­mi i do samo­dziel­nej pra­cy. Obsłu­ga maszy­ny ogra­ni­cza się jedy­nie do uzu­peł­nia­nia mate­ria­łu w bufo­rze. Po zała­do­wa­niu bufo­ru, ope­ra­tor może wyko­ny­wać inne czyn­no­ści.

Dobry Dzień

Dnia 21.06 zespół pra­cow­ni­ków fir­my Metal-Tech­ni­­ka chce wyjść z bez­in­te­re­sow­ną pomo­cą do naj­bar­dziej potrze­bu­ją­cych. Potrze­bu­jesz pomo­cy? Znasz kogoś kto potrze­bu­je pomo­cy? Napisz do nas na Face­bo­oku, na maila: biuro@metal-technika.com.pl lub zadzwoń tel.: 501 417 141

Nagroda targów STOM Laser 2019

Jak co roku kie­lec­kie tar­gi zgro­ma­dzi­ły wie­lu świa­to­wych pro­du­cen­tów. W dniu 26 mar­ca w trak­cie uro­czy­stej gali Prze­my­sło­wej Wio­sny 2019 pod­czas kie­lec­kich tar­gów STOM odby­ło się roz­da­nie nagród za naj­lep­szy zapre­zen­to­wa­ny pro­dukt. Zosta­ły doce­nio­ne inno­wa­cyj­ne roz­wią­za­nia i nowo­ści tar­go­we. Nagro­dę głów­ną w kate­go­rii STOM