Oferta pracy – Konstruktor maszyn (CAD)

Poszu­ku­je­my kan­dy­da­tów na sta­no­wi­sko „Kon­struk­tor maszyn” Poszu­ku­je­my: absol­wen­tów szkół wyż­szych inży­nier­skich z ukoń­czo­ną spe­cja­li­za­cją mecha­ni­ka, budo­wa maszyn lub pokrew­ne, z dobrą zna­jo­mo­ścią pro­gra­mów Auto­desk Auto­CAD oraz Auto­desk Inven­tor, mile widzia­na zna­jo­mość języ­ka angiel­skie­go i nie­miec­kie­go, cha­rak­te­ry­zu­ją­cych się kre­atyw­no­ścią i umie­jęt­no­ścią samo­dzielnej orga­ni­za­cji pra­cy, posiadających

Podsumowanie targów STOM Laser 2020

  Dzię­ku­je­my za tar­gi STOM Laser 2020 i pozdra­wia­my wszyst­kich któ­rzy nas odwie­dzi­li. Zapra­sza­my do obej­rze­nia wide­ore­la­cji z kie­lec­kich tar­gów w trak­cie któ­rych Metal-Tech­ni­­ka pre­zen­to­wa­ła świa­tło­wo­do­wą wyci­nar­kę lase­ro­wą Futu­re­Cut wypo­sa­żo­ną w źró­dło fiber nLi­ght Coro­na oraz kon­tak­tu z naszym przed­sta­wi­cie­lem han­dlo­wym: +48 509 222 220

DREMA 2020

Dzię­ku­je­my za tego­rocz­ne tar­gi DREMA. Wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych któ­rym uda­ło się z nami poroz­ma­wiać zapra­sza­my ser­decz­nie do kon­tak­tu z naszym przed­sta­wi­cie­lem han­dlo­wym: +48 534 606 064

Oferta pracy – Automatyk – programista PLC

Ofer­ta pra­cy – poszu­ku­je­my pra­cow­ni­ka na sta­no­wi­sko „Auto­ma­tyk – pro­gra­mi­sta PLC”. Zapra­sza­my do prze­sy­ła­nia CV na maila biuro@metal-technika.com.pl lub o kon­takt na Face­bo­oku: https://www.facebook.com/MetalTechnika/ Poszu­ku­je­my: – absol­wen­tów szkół wyż­szych inży­nier­skich z ukoń­czo­ną spe­cja­li­za­cją: auto­ma­ty­ka i robo­ty­ka, mecha­tro­ni­ka lub pokrew­ne, – cha­rak­te­ry­zu­ją­cych się kreatywnością

Zaproszenie na targi STOM-LASER 2020

W dniach 22–24 wrze­śnia 2020 roku zapra­sza­my do Kielc na nasze sto­isko w trak­cie Tar­gów Lase­rów i Tech­no­lo­gii Lase­ro­wych STOM-LASER Wię­cej info na temat tar­gów na stro­nie orga­ni­za­to­ra: https://www.targikielce.pl/stom-laser Zasa­dy bez­pie­czeń­stwa w związ­ku z COVID-19: https://www.targikielce.pl/kalendarium/zasady-bezpieczenstwa  

Węzeł strugania drewna w firmie Bory

Dzię­ki zasto­so­wa­niu sto­łu sor­tu­ją­ce­go pro­duk­cji fir­my Metal-Tech­ni­ka pręd­kość stru­ga­nia wzro­sła z 14 metrów bie­żą­cych na minu­tę do 25 metrów bie­żą­cych na minu­tę. Uda­ło się więc uzy­skać wydaj­ność pra­cy wyż­szą o 56%, co poka­zu­je wyraź­nie, że taka inwe­sty­cja powin­na się szybko

OWD-1600 z pionowym stołem buforowym

Spe­cjal­na wer­sja sto­łu podaw­cze­go z pio­no­wym bufo­rem. Maszy­na ide­al­na do połą­cze­nia z róż­ny­mi linia­mi pro­duk­cyj­ny­mi i do samo­dziel­nej pra­cy. Obsłu­ga maszy­ny ogra­ni­cza się jedy­nie do uzu­peł­nia­nia mate­ria­łu w bufo­rze. Po zała­do­wa­niu bufo­ru, ope­ra­tor może wyko­ny­wać inne czynności.