DREMA 2020

Dzię­ku­je­my za tego­rocz­ne tar­gi DREMA. Wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych któ­rym uda­ło się z nami poroz­ma­wiać zapra­sza­my ser­decz­nie do kon­tak­tu z naszym przed­sta­wi­cie­lem han­dlo­wym: +48 534 606 064

Węzeł strugania drewna w firmie Bory

Dzię­ki zasto­so­wa­niu sto­łu sor­tu­ją­ce­go pro­duk­cji fir­my Metal-Tech­ni­ka pręd­kość stru­ga­nia wzro­sła z 14 metrów bie­żą­cych na minu­tę do 25 metrów bie­żą­cych na minu­tę. Uda­ło się więc uzy­skać wydaj­ność pra­cy wyż­szą o 56%, co poka­zu­je wyraź­nie, że taka inwe­sty­cja powin­na się szybko

OWD-1600 z pionowym stołem buforowym

Spe­cjal­na wer­sja sto­łu podaw­cze­go z pio­no­wym bufo­rem. Maszy­na ide­al­na do połą­cze­nia z róż­ny­mi linia­mi pro­duk­cyj­ny­mi i do samo­dziel­nej pra­cy. Obsłu­ga maszy­ny ogra­ni­cza się jedy­nie do uzu­peł­nia­nia mate­ria­łu w bufo­rze. Po zała­do­wa­niu bufo­ru, ope­ra­tor może wyko­ny­wać inne czynności.

Nowy model optymalizerki – OWD-1700

OWD-1700 to nasz nowy model opty­ma­li­zer­ki. Posia­da pojem­ny stół bufo­ro­wy umoż­li­wia­ją­cy poda­wa­nie mate­ria­łu w try­bie cią­głym. W pro­sty spo­sób moż­na zre­ali­zo­wać auto­ma­tycz­ny odbiór mate­ria­łu ze stru­gar­ki lub szta­plar­ki. Łatwą i wygod­ną obsłu­gę zapew­nia duży ekran doty­ko­wy, dają­cy dostęp do zaawan­so­wa­nych sta­ty­styk cię­cia. W najnowszej

Sztaplarka – nowa maszyna w naszej ofercie

Pre­zen­tu­je­my nową maszy­nę w naszej ofer­cie. Szta­plar­ka do drew­na umoż­li­wia ukła­da­nie drew­na war­stwa­mi na pale­cie, przy­spie­sza­jąc pra­cę i umożli­wiając pra­cow­ni­ko­wi sku­pie­nie się na samym pro­cesie cię­cia. Jest ona przystoso­wana do współ­pra­cy z na­szymi opty­malizerkami oraz z maszy­na­mi róż­nych producentów. 

Optymalizerka OWD-1600 na targach DREMA 2017

Już od wtor­ku spo­tkasz nas na poznań­skich tar­gach DREMA 2017. Hala nr 5, sto­isko nr 5 – tuż obok stre­fy VIP. Poznaj nową funk­cjo­nal­ność w naszej opty­ma­li­zer­ce. Czuj­nik sze­ro­ko­ści mate­ria­łu wraz z nowym try­bem pra­cy – opty­ma­li­za­cją sze­ro­ko­ści mate­ria­łu – uła­twia­ją­cym pra­cę producentom