Drukarka do znakowania drewna – dodatkowa opcja dla optymalizerek

Suk­ce­sem zakoń­czy­ły się testy prze­my­sło­wej atra­men­to­wej dru­kar­ki REA-JET LK do zna­ko­wa­nia drew­na – nowej opcji, któ­rą moż­na zain­sta­lo­wać w opty­ma­li­zer­kach OWD-1500(s) oraz OWD-1600. Wydruk jest sta­bil­ny w sze­ro­kim zakre­sie pręd­ko­ści prze­su­wu taśmy: 58 m/min, 88 m/min i 118 m/min. Nowa opcja, już wkrót­ce będzie

Linia do klejonki wielkogabarytowej

Linia do kle­jon­ki wiel­ko­ga­ba­ry­to­wej prze­zna­czo­na jest do kle­je­nia ele­men­tów kon­struk­cyj­nych z drew­na kle­jo­ne­go o mak­sy­mal­nych wymia­rach 2x40 m gru­bo­ści 26 cm i strzał­ką ugię­cia 4 m. Linia skła­da się z opty­ma­li­zer­ki, pra­sy bez­koń­co­wej, bufo­rów mię­dzy­ope­ra­cyj­nych, stru­gar­ki czte­ro­stron­nej, pole­war­ki kle­ju i pra­sy leżą­cej. Wszyst­kie pro­ce­sy są nad­zo­ro­wa­ne z jednego

Premiera stacji kamer Speed Eye

Spe­ed Eye to sys­tem kamer, któ­re roz­po­zna­ją auto­ma­tycz­nie wady deski, czy­li sęki, róż­ne­go rodza­ju ofli­sy czy ska­zy żywicz­ne. Ele­men­ty prze­cho­dzą­ce przez sta­cję kamer są ska­no­wa­ne z pręd­ko­ścią 1 m/s, w tym cza­sie na odcin­ku 1 metra wyko­nu­je się ponad 2000 zdjęć wszyst­kich czte­rech stron deski.

System automatycznego podnoszenia zespołu czujek

Sys­tem auto­ma­tycz­ne­go pod­no­sze­nia zespo­łu czu­jek powstał w wyni­ku ogra­ni­czeń jakie mają ska­ne­ry flu­ore­scen­cji, kred­kę flu­ore­scen­cyj­ną naj­le­piej widzą w odle­gło­ści oko­ło 35 mm od sie­bie. Dzię­ki temu roz­wią­za­niu mamy moż­li­wość wyci­na­nia wad w poje­dyn­czych deskach na kred­kę flu­ore­scen­cyj­ną, oraz cię­cie kil­ku ład­nych desek na