Nowy model optymalizerki – OWD-1700


OWD-1700 to nasz nowy model opty­ma­li­zer­ki. Posia­da pojem­ny stół bufo­ro­wy umoż­li­wia­ją­cy poda­wa­nie mate­ria­łu w try­bie cią­głym. W pro­sty spo­sób moż­na zre­ali­zo­wać auto­ma­tycz­ny odbiór mate­ria­łu ze stru­gar­ki lub szta­plar­ki. Łatwą i wygod­ną obsłu­gę zapew­nia duży ekran doty­ko­wy, dają­cy dostęp do zaawan­so­wa­nych sta­ty­styk cię­cia. W naj­now­szej wer­sji naszej pilar­ki opty­ma­li­zu­ją­cej daje­my moż­li­wość wgra­nia języ­ków m.in. ukra­iń­skie­go, rosyj­skie­go, angiel­skie­go i innych. Zapew­nia­my ser­wis w Polsce.

O wię­cej infor­ma­cji pytaj nasze­go przed­sta­wi­cie­la han­dlo­we­go tel. 534 606 064

Nowy model opty­ma­li­zer­ki – OWD-1700

Więcej na ten temat