Kontakt

Formularz kontaktowy

Jeśli jesteś już naszym klien­tem zalo­guj się do naszej Stre­fy Klien­ta, aby w szyb­ki i wygod­ny spo­sób zama­wiać czę­ści eks­plo­ata­cyj­ne oraz usłu­gi serwisowe.

Wyra­żam zgo­dę na prze­twa­rza­nie moich danych oso­bo­wych w celu udzie­le­nia odpo­wie­dzi na zada­ne przy pomo­cy for­mu­la­rza kon­tak­to­we­go pyta­nie. Wiem, że zgo­dę tę mogę w każ­dej chwi­li wycofać. 
METAL-TECHNIKA 

ul. Radomsz­czań­ska 24
97–570 Przedbórz
tel./fax: +48 44 781 20 90
e‑mail: biuro@metal-technika.com.pl

DZIAŁY 
Sprzedaż maszyn do drewna
Piotr Fala­na tel.: +48 534 606 064
ema­il: piotr.falana@metal-technika.com.pl
Sprzedaż wycinarek do metalu
Tomasz Kądzie­la tel.: +48 509 222 220
ema­il: tomasz.kadziela@metal-technika.com.pl
Serwis maszyn
Grze­gorz Baran tel.: +48 793 999 937
ema­il: grzegorz.baran@metal-technika.com.pl
Sprzedaż części eksploatacyjnych
Łukasz Świer­czyń­ski tel.: +48 515 275 037
ema­il: lukasz.swierczynski@metal-technika.com.pl