Projekty UE

Zapytanie ofertowego na wdrożenie działań w projekcie 6.1. POIG

Zapy­ta­nie ofer­to­we­go na wdro­że­nie dzia­łań w pro­jek­cie 6.1. POIG Proś­ba o skła­da­nie ofert han­dlo­wych na orga­ni­za­cję udzia­łu w tar­gach: 1. Tech­ni­cal Fair 2015 w Sankt Peters­bur­gu Rosja 2. METALLOBRABOTKA 2015 w Miń­sku Bia­ło­ruś Dokum­ne­ty do pobra­nia: 1. Zapy­ta­nie ofer­to­we (PDF) 2. For­mu­larz ofer­to­wy (.doc)

Prze­czy­taj więcej