Projekty UE

Podniesienie konkurencyjności firmy METAL-TECHNIKA poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu w postaci maszyny optymalizującej do drewna

      Pro­jekt współ­fi­nan­so­wa­ny przez Unię Euro­pej­ską z Euro­pej­skie­go Fun­du­szu Roz­wo­ju Regio­nal­ne­go – Tytuł pro­jek­tu: „Pod­nie­sie­nie kon­ku­ren­cyj­no­ści fir­my METAL-TECHNIKA poprzez wpro­wa­dze­nie na rynek inno­wa­cyj­ne­go pro­duk­tu w posta­ci maszy­ny opty­ma­li­zu­ją­cej do drew­na i wyci­na­nia wad drew­na z cię­ciem uko­śnym.” – Cele pro­jek­tu: Głów­nym celem 

Prze­czy­taj więcej

Budowa instalacji fotowoltaicznej w firmie Metal-Technika

Pro­jekt dofi­nan­so­wa­ny ze środ­ków Woje­wódz­kie­go Fun­du­szu Ochro­ny Śro­do­wi­ska i Gospo­dar­ki Wod­nej w Łodzi Zada­nie: „Budo­wa insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej w fir­mie Metal-Tech­ni­ka” Zakres zada­nia: Mon­taż insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej pozwa­la­ją­cy na pro­duk­cję ener­gii ze źró­deł odna­wial­nych w ilo­ści ok. 213 MWh rocz­nie, co pozwo­li na ogra­ni­cze­nie pyłu, SO2, 

Prze­czy­taj więcej

Wdrożenie wyników prac B+R i wdrożenie innowacyjnego produktu w postaci maszyny optymalizującej do cięcia drewna

Pro­jekt współ­fi­nan­so­wa­ny przez Unię Euro­pej­ską z Euro­pej­skie­go Fun­du­szu Roz­wo­ju Regio­nal­ne­go – Tytuł pro­jek­tu: „Wdro­że­nie wyni­ków prac B+R i wdro­że­nie inno­wa­cyj­ne­go pro­duk­tu w posta­ci maszy­ny opty­ma­li­zu­ją­cej do cię­cia drew­na” – Cele pro­jek­tu: Głów­nym celem pro­jek­tu jest zasto­so­wa­nie inno­wa­cji w Przed­się­bior­stwie, któ­re przy­czy­ni się do podwyższenia 

Prze­czy­taj więcej

Zapytanie ofertowego na wdrożenie działań w projekcie 6.1. POIG

Zapy­ta­nie ofer­to­we­go na wdro­że­nie dzia­łań w pro­jek­cie 6.1. POIG Proś­ba o skła­da­nie ofert han­dlo­wych na orga­ni­za­cję udzia­łu w tar­gach: 1. Tech­ni­cal Fair 2015 w Sankt Peters­bur­gu Rosja 2. METALLOBRABOTKA 2015 w Miń­sku Bia­ło­ruś Dokum­ne­ty do pobra­nia: 1. Zapy­ta­nie ofer­to­we (PDF) 2. For­mu­larz ofer­to­wy (.doc)

Prze­czy­taj więcej