Projekty UE

Budowa instalacji fotowoltaicznej w firmie Metal-Technika

Pro­jekt dofi­nan­so­wa­ny ze środ­ków Woje­wódz­kie­go Fun­du­szu Ochro­ny Śro­do­wi­ska i Gospo­dar­ki Wod­nej w Łodzi Zada­nie: „Budo­wa insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej w fir­mie Metal-Tech­ni­ka” Zakres zada­nia: Mon­taż insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej pozwa­la­ją­cy na pro­duk­cję ener­gii ze źró­deł odna­wial­nych w ilo­ści ok. 213 MWh rocz­nie, co pozwo­li na ogra­ni­cze­nie pyłu, SO2, 

Prze­czy­taj więcej

Zapytanie ofertowego na wdrożenie działań w projekcie 6.1. POIG

Zapy­ta­nie ofer­to­we­go na wdro­że­nie dzia­łań w pro­jek­cie 6.1. POIG Proś­ba o skła­da­nie ofert han­dlo­wych na orga­ni­za­cję udzia­łu w tar­gach: 1. Tech­ni­cal Fair 2015 w Sankt Peters­bur­gu Rosja 2. METALLOBRABOTKA 2015 w Miń­sku Bia­ło­ruś Dokum­ne­ty do pobra­nia: 1. Zapy­ta­nie ofer­to­we (PDF) 2. For­mu­larz ofer­to­wy (.doc)

Prze­czy­taj więcej