Projekty w trakcie realizacji

 

 

 

Pro­jekt współ­fi­nan­so­wa­ny przez Unię Europejską
z Euro­pej­skie­go Fun­du­szu Roz­wo­ju Regionalnego

- Tytuł projektu:
„Pod­nie­sie­nie kon­ku­ren­cyj­no­ści fir­my METAL-TECHNIKA poprzez wpro­wa­dze­nie na rynek inno­wa­cyj­ne­go pro­duk­tu w posta­ci maszy­ny opty­ma­li­zu­ją­cej do drew­na i wyci­na­nia wad drew­na z cię­ciem ukośnym.”

- Cele projektu:
Głów­nym celem pro­jek­tu jest zasto­so­wa­nie inno­wa­cji w Przed­się­bior­stwie, któ­ra przy­czy­ni się do pod­wyż­sze­nia kon­ku­ren­cyj­no­ści oraz roz­wo­ju Przed­się­bior­stwa na ryn­ku mię­dzy­na­ro­do­wym. Pro­jekt zakła­da m.in. wzmoc­nie­nie poten­cja­łu inno­wa­cyj­ne­go poprzez wpro­wa­dze­nie na rynek zna­czą­co udo­sko­na­lo­ne­go urzą­dze­nia w zakre­sie swo­ich cech użytkowych.

- Pla­no­wa­ne efek­ty projektu:
Pla­no­wa­ny do reali­za­cji pro­jekt zakła­da budo­wę budyn­ku pro­duk­cyj­no-maga­zy­no­we­go, oraz zakup kil­ku urzą­dzeń, któ­re w zesta­wie­niu sta­no­wić będą linię do pro­duk­cji nowych maszyn.

- Cał­ko­wi­ta war­tość projektu:
7 817 561,68 zł

- Kwo­ta dofi­nan­so­wa­nia z EFRR:
3 495 657,66 zł