Automatyzacja

Automatyzacja produkcji

Zaj­mu­je­my się budo­wa­niem nie­stan­dar­do­wych pro­jek­tów auto­ma­ty­za­cji. Jeśli potrze­bu­jesz inte­gra­cji ist­nie­ją­cych maszyn w linię pro­duk­cyj­ną skon­tak­tuj się z naszym przed­sta­wi­cie­lem handlowym.

Węzeł strugania drewna w firmie Bory

Dzię­ki zasto­so­wa­niu sto­łu sor­tu­ją­ce­go pro­duk­cji fir­my Metal-Tech­ni­ka pręd­kość stru­ga­nia wzro­sła z 14 metrów bie­żą­cych na minu­tę do 25 metrów bie­żą­cych na minu­tę. Uda­ło się więc uzy­skać wydaj­ność pra­cy wyż­szą o 56%, co poka­zu­je wyraź­nie, że taka inwe­sty­cja powin­na się szybko 

Prze­czy­taj więcej

OWD-1600 z pionowym stołem buforowym

Spe­cjal­na wer­sja sto­łu podaw­cze­go z pio­no­wym bufo­rem. Maszy­na ide­al­na do połą­cze­nia z róż­ny­mi linia­mi pro­duk­cyj­ny­mi i do samo­dziel­nej pra­cy. Obsłu­ga maszy­ny ogra­ni­cza się jedy­nie do uzu­peł­nia­nia mate­ria­łu w bufo­rze. Po zała­do­wa­niu bufo­ru, ope­ra­tor może wyko­ny­wać inne czynności. 

Prze­czy­taj więcej

Przedstawiciel handlowy

Zapy­taj o indy­wi­du­al­ną wycenę