Optymalizerka OWD-1700 z automatyzacją strugarki

Linia stru­gar­ki i opty­ma­li­zer­ki OWD-1700 z zasto­so­wa­niem bufo­rów przed opty­ma­li­zer­ką pozwa­la na zna­cze­nie wad do wycięcia.
Pro­du­ku­je­my rów­nież wer­sje w peł­ni automatyczne.

Opty­ma­li­zer­ka OWD-1700 z auto­ma­ty­za­cją strugarki

Więcej na ten temat