Podsumowanie targów STOM Laser 2020

  Dzię­ku­je­my za tar­gi STOM Laser 2020 i pozdra­wia­my wszyst­kich któ­rzy nas odwie­dzi­li. Zapra­sza­my do obej­rze­nia wide­ore­la­cji z kie­lec­kich tar­gów w trak­cie któ­rych Metal-Tech­ni­­ka pre­zen­to­wa­ła świa­tło­wo­do­wą wyci­nar­kę lase­ro­wą Futu­re­Cut wypo­sa­żo­ną w źró­dło fiber nLi­ght Coro­na oraz kon­tak­tu z naszym przed­sta­wi­cie­lem han­dlo­wym: +48 509 222 220

Zaproszenie na targi STOM-LASER 2020

W dniach 22–24 wrze­śnia 2020 roku zapra­sza­my do Kielc na nasze sto­isko w trak­cie Tar­gów Lase­rów i Tech­no­lo­gii Lase­ro­wych STOM-LASER Wię­cej info na temat tar­gów na stro­nie orga­ni­za­to­ra: https://www.targikielce.pl/stom-laser Zasa­dy bez­pie­czeń­stwa w związ­ku z COVID-19: https://www.targikielce.pl/kalendarium/zasady-bezpieczenstwa  

Nagroda targów STOM Laser 2019

Jak co roku kie­lec­kie tar­gi zgro­ma­dzi­ły wie­lu świa­to­wych pro­du­cen­tów. W dniu 26 mar­ca w trak­cie uro­czy­stej gali Prze­my­sło­wej Wio­sny 2019 pod­czas kie­lec­kich tar­gów STOM odby­ło się roz­da­nie nagród za naj­lep­szy zapre­zen­to­wa­ny pro­dukt. Zosta­ły doce­nio­ne inno­wa­cyj­ne roz­wią­za­nia i nowo­ści tar­go­we. Nagro­dę głów­ną w kate­go­rii STOM

Corona w Kielcach

W dniach 26–28 mar­ca 2019 zapra­sza­my do Kielc na nasze sto­isko F‑16 w trak­cie Tar­gów Lase­rów i Tech­no­lo­gii Lase­ro­wych STOM-LASER.Będzie­my pro­wa­dzić poka­zy cię­cia bla­chy na żywo przy pomo­cy naszej świa­tło­wo­do­wej wyci­nar­ki lase­ro­wej Easy­Cut Metal-Tech­ni­­ka oraz zapre­zen­tu­je­my Coro­nę – naj­now­szy model źródła

Świadczymy usługi laserowego cięcia blachy oraz profili

Świad­czy­my usłu­gi z zakre­su wyci­na­nia lase­ro­we­go meta­li i obrób­ki róż­nych mate­ria­łów, m.in: sta­li czar­nej i sta­li nie­rdzew­nej do gru­bo­ści 35 mm, alu­mi­nium, mie­dzi, mosią­dzu, włók­na węglo­we­go, tyta­nu, gra­fi­tu. Naj­wyż­szą szyb­kość i pre­cy­zję cie­cia meta­lu zapew­nia nam świa­tło­wo­do­wa wyci­nar­ka lase­ro­wa CNC Futu­re Cut. Jej dosko­na­łe para­me­try pozwalają

Kompaktowy laser światłowodowy Easy Cut

Kom­pak­to­wy laser świa­tło­wo­do­wy Easy Cut wypro­du­ko­wa­ny przez pol­skie­go pro­du­cen­ta z Przed­bo­rza umoż­li­wia­ją­cy cię­cie bla­chy o wymia­rach 3 m x 1,5 m. Naj­wyż­sza jakość cię­cia bla­chy do gru­bo­ści 30 mm (przy źró­dle o mocy 6 kW). W stan­dar­do­wej kon­fi­gu­ra­cji wypo­sa­żo­ny jest w pro­gram do nestin­gu MT Cut. W trak­cie poznańskich

Toolex 2015 Relacja z udziału w targach

W tar­gach TOOLEX wzię­ło udział ponad 370 wystaw­ców, a wśród nich my. Głów­ną uwa­gę poświę­ci­li­śmy wypa­lar­ce pla­zmo­wej. To urzą­dze­nie wypo­sa­żo­ne w dwie nie­za­leż­ne supor­ty mogą­ce pra­co­wać oddziel­nie lub współ­pra­cu­ją­ce ze sobą. Na sto­isku pre­zen­to­wa­li­śmy Pań­stwu rów­nież spa­war­ki fir­my For­mi­ca w prze­róż­nych kon­fi­gu­ra­cjach. Zapra­sza­my do

Premiera wypalarki FUTURE CUT podczas targów TOOLEX w Sosnowcu

Pre­mie­ra wypa­lar­ki FUTURE CUT pod­czas tar­gów TOOLEX w Sosnow­cu w dniach 30 wrze­śnia – 2 paź­dzier­ni­ka 2014. Zapra­sza­my Pań­stwa do odwie­dze­nia nasze­go sto­iska w dniach 30.09–2.10.2014. Pod­czas tar­gów TOOLEX „Mię­dzy­na­ro­do­we Tar­gi Obra­bia­rek, Narzę­dzi i Tech­no­lo­gii Obrób­ki” w Sosnow­cu. Zapre­zen­tu­je­my Pań­stwu nasz naj­now­szy, inno­wa­cyj­ny pro­dukt CNC Futu­re Cut.