Toolex 2015 Relacja z udziału w targach

W tar­gach TOOLEX wzię­ło udział ponad 370 wystaw­ców, a wśród nich my.
Głów­ną uwa­gę poświę­ci­li­śmy wypa­lar­ce pla­zmo­wej. To urzą­dze­nie wypo­sa­żo­ne w dwie nie­za­leż­ne supor­ty mogą­ce pra­co­wać oddziel­nie lub współ­pra­cu­ją­ce ze sobą. Na sto­isku pre­zen­to­wa­li­śmy Pań­stwu rów­nież spa­war­ki fir­my For­mi­ca w prze­róż­nych konfiguracjach.

Zapra­sza­my do obej­rze­nia relacji.

Toolex 2015 Rela­cja z udzia­łu w targach

Więcej na ten temat