Podsumowanie targów STOM Laser 2020

 

Dzię­ku­je­my za tar­gi STOM Laser 2020 i pozdra­wia­my wszyst­kich któ­rzy nas odwie­dzi­li. Zapra­sza­my do obej­rze­nia wide­ore­la­cji z kie­lec­kich tar­gów w trak­cie któ­rych Metal-Tech­ni­ka pre­zen­to­wa­ła świa­tło­wo­do­wą wyci­nar­kę lase­ro­wą Futu­re­Cut wypo­sa­żo­ną w źró­dło fiber nLi­ght Coro­na oraz kon­tak­tu z naszym przed­sta­wi­cie­lem han­dlo­wym: +48 509 222 220

Pod­su­mo­wa­nie tar­gów STOM Laser 2020

Więcej na ten temat