Wycinarka laserowa FutureCut

Wycinarka laserowa FutureCut

Specyfikacja techniczna

Gaba­ry­ty – mm (szer. × dł. × wys.) 4500 x 14500 x 2500
Pole pra­cy – mm 2100 × 4100
Zakres cię­cia dla (6 kW) 0,5–30 mm
Iter­bo­wy wie­lo­mo­do­wy laser światłowodowy IPG – YLS-6000 (6 kW) ze źró­dłem dio­do­wym i dopro­wa­dze­niem wiąz­ki lase­ro­wej świa­tło­wo­dem domiesz­ko­wa­nym Nd
Mak­sy­mal­ne gru­bo­ści cięcia - stal czar­na (O2) 25 mm
– stal nie­rdzew­na (N2) 30 mm
– sto­py alu­mi­nium (N2) 15 mm
– sto­py mie­dzi (N2) 10 mm
– sto­py mosięż­ne (N2) 10 mm
– włók­no węglo­we (N2) 6 mm
– gra­fit (N2) 4 mm
Optycz­na gło­wi­ca tnąca Gło­wi­ca PRECITEC Pro­Cut­ter z auto­fo­cu­sem i autodiagnostyką
Chło­dziar­ka lase­ra YLS IPG –CHP / LC 170.01‑A.3.5/6
Moc przy­łą­cze­nio­wa 35 kW
Ste­ro­wa­nie Mit­su­bi­shi Electric
Napęd sto­łu Sil­ni­ki linio­we Mitsubishi
Szyb­kość prze­jaz­dów – metry/sekundę 3,5
Linia­ły pomiarowe Zamknię­te linia­ły Heidenhain
Sma­ro­wa­nie Ole­jo­wy układ cen­tral­ne­go sma­ro­wa­nia wszyst­kich łożysk liniowych
Zała­du­nek – roz­ła­du­nek w stre­fę pracy Auto­ma­tycz­na wymia­na stołu
Fil­tro­wen­ty­la­cja 8000 m3/h
Opro­gra­mo­wa­nie do nestingu MT Cut

Zalety wycinarki laserowej FutureCut

Głowica tnąca

Gło­wi­ca tną­ca od reno­mo­wa­nej i doświad­czo­nej fir­my Pre­ci­tec – gło­wi­ca jest przy­sto­so­wa­na do eks­tre­mal­nych pręd­ko­ści prze­jaz­do­wych. Budo­wa gło­wi­cy jest cał­ko­wi­cie pyłosz­czel­na. Na obu­do­wie gło­wi­cy umiesz­czo­ne są dio­dy LED wyświe­tla­ją­ce stan ope­ra­cyj­ny gło­wi­cy. Gło­wi­ca umoż­li­wia prze­sy­ła­nie wszyst­kich para­me­trów cię­cia w cza­sie rze­czy­wi­stym za pomo­cą modu­łu Blu­eto­oth. Roz­bu­do­wa­ne opro­gra­mo­wa­nie pozwa­la nam moni­to­ro­wać w cza­sie cię­cia ciśnie­nie gazów pro­ce­so­wych w obsza­rze dyszy i gło­wi­cy. Wiel­ką zale­tą gło­wi­cy Pro­cut­ter jest pro­fe­sjo­nal­nie roz­bu­do­wa­ny sen­sor koli­zji. Sen­sor reagu­je nie tyl­ko na koli­zję dyszy lecz rów­nież na koli­zję z obu­do­wą (Body Touch).

Silniki liniowe

Wypro­du­ko­wa­ne przez doświad­czo­ną fir­mę Mit­su­bi­shi Elec­tric. Każ­dy sil­nik prze­cho­dzi testy spraw­no­ścio­we u pro­du­cen­ta. Sil­ni­ki Mit­su­bi­shi cha­rak­te­ry­zu­ją się nie­spo­ty­ka­ną wytrzy­ma­ło­ścią i żywot­no­ścią. Zasto­so­wa­na przez nas kom­bi­na­cja połą­cze­nia sil­ni­ków linio­wych z enko­de­ra­mi linio­wy­mi HEIDENHAIN spo­wo­do­wa­ło nie­za­wod­ność oraz zmniej­sze­nie ilo­ści prze­sto­jów maszy­ny zwią­za­nych z czysz­cze­niem i kali­bra­cją gło­wi­cy pomiarowej.

Podzespoły

Zasto­so­wa­nie pod­ze­spo­łów reno­mo­wa­nych marek: Mit­su­bi­shi Elec­tric, Sick, Omron, Wago, Pho­enix Con­tact, Bosch Rexroth, Heiden­ha­in, Igus, ABB, Apex Dyna­mics, Kabel­schlepp. Następ­nym bar­dzo waż­nym aspek­tem war­tym pod­kre­śle­nia jest wspar­cie ser­wi­su Mit­su­bi­shi Elec­tric. Fir­ma Mit­su­bi­shi Elec­tric jest fir­mą glo­bal­ną. Posia­da odzia­ły w wie­lu kra­jach. W Pol­sce znaj­du­ją się czte­ry biu­ra oraz czter­na­stu dys­try­bu­to­rów. Każ­dy nasz klient może liczyć na pomoc ser­wi­so­wą nie tyl­ko naszej fir­my ale rów­nież na ser­wis Mit­su­bi­shi Electric.

 

Trawersa

Tra­wer­sa jest wyko­na­na z włók­na węglo­we­go od pod­staw w naszej fir­mie na spe­cjal­nie skon­stru­owa­nych maszy­nach i połą­cze­niu tych­że ele­men­tów w kształt pla­stra mio­du uzy­ska­li­śmy feno­me­nal­ną sztyw­ność przy zde­cy­do­wa­nie obni­żo­nej wadze. Następ­nym mate­ria­łem któ­ry wyko­rzy­stu­je­my do budo­wy tra­wer­sy jest alu­mi­nium tzw. „Lot­ni­cze” któ­re zapew­nia nam bar­dzo dobre para­me­try wytrzy­ma­ło­ścio­we przy niskiej wadze. Dzię­ki zna­czą­co obni­żo­nej wadze tra­wer­sy uzy­ska­ne para­me­try przy­śpie­sze­nia wpły­wa­ją bar­dzo pozy­tyw­nie na szyb­ko­ści i jakość ciecia.

Źródło lasera

IPG Pho­to­nics Cor­po­ra­tion jest lide­rem w roz­wo­ju i pro­duk­cji naj­wyż­szej wydaj­no­ści lase­rów włók­no­wych. IPG jest fir­mą glo­bal­ną, jed­nost­ki pro­duk­cyj­ne zlo­ka­li­zo­wa­ne są w USA, Niem­czech, Rosji i Wło­szech, a lokal­ne biu­ra han­dlo­we we Fran­cji, Hisz­pa­nii, Anglii, Pol­sce, Sin­ga­pu­rze, Japo­nii, Korei i Indiach. Fir­ma dostar­cza swo­je pro­duk­ty glo­bal­nie do odbior­ców OEM, inte­gra­to­rów sys­te­mów oraz klien­tów koń­co­wych w sze­ro­kim spek­trum branż i rynków.
Poprzez zasto­so­wa­nie źró­dła włók­no­we­go oraz modu­ło­wych kom­po­nen­tów zuży­cie ener­gii w porów­na­niu do lase­ra CO2 zmniej­sza się o 60%.

Polimerobetonowe podstawy

Zasto­so­wa­nie poli­me­ro­be­to­nu spo­wo­do­wa­ło zli­kwi­do­wa­nie zawi­ro­wań pola magne­tycz­ne­go. Dodat­ko­wo zosta­ły zmniej­szo­ne drga­nia do mini­mum, co skut­ku­je pod­nie­sie­niem para­me­trów pra­cy maszyny.

 Podzespoły

- sil­ni­ki linio­we Mit­su­bi­shi Elec­tric (pre­cy­zja i dynamika)
– ste­row­nik (naj­wyż­sza klas niezawodności)
– pul­pit dotykowy
– kla­wia­tu­ry sterownicze
- pro­wad­ni­ce linio­we od lide­ra tech­ni­ki linio­wej – fir­my Bosch-Rexroth
- linia­ły pomia­ro­we Heiden­ha­in IP67 (dokład­ność odczy­tu 0,005 mm)
- układ cen­tral­ne­go smarowania
- zewnętrz­na chłod­ni­ca IPG
(peł­na kon­ta­ty­bil­ność i dia­gno­sty­ka z rezonatorem)
- rezo­na­tor świa­tło­wo­do­wy YLS
- optycz­na gło­wi­ca tną­ca Pre­ci­tec ProCutter
– naj­now­sza gło­wi­ca na ryn­ku z sys­te­mem kon­tro­li odle­gło­ści, Auto focus,
body touch, dio­do­wym sys­te­mem wskaźników
KONSTRUKCJA Z POLIMEROBETONU
naj­now­sza tech­no­lo­gia budo­wy pre­cy­zyj­nych maszyn opra­co­wa­na we współ­pra­cy z pol­ski­mi insty­tu­ta­mi nauko­wy­mi. Zapew­nia bar­dzo dużą sta­bil­ność pra­cy oraz 3‑krotnie więk­szą tłu­mien­ność drgań w sto­sun­ku do tra­dy­cyj­nych technologii
TRAWERSA Z WŁÓKNA WĘGLOWEGO
Naj­now­sza tech­no­lo­gia budo­wy pre­cy­zyj­nych maszyn opra­co­wa­na we współ­pra­cy z pol­ski­mi insty­tu­ta­mi nauko­wy­mi. Zapew­nia bar­dzo dużą sztyw­ność przy 40% wagi. Uzy­ska­ne przy­śpie­sze­nia oraz pręd­ko­ści prac są nie­po­rów­ny­wal­ne z tra­dy­cyj­ną tech­no­lo­gią. Zasto­so­wa­nie alu­mi­nium „lot­ni­cze­go” rów­nież obni­ży­ło wagę trawersy.
ZAAWANSOWANE STATYSTYKI
Pozwa­la­ją nad­zo­ro­wać pra­cę maszy­ny w try­bie rze­czy­wi­stym oraz gene­ro­wa­nie rapor­tów z prze­bie­gu pra­cy maszyny.
MT Cut
opro­gra­mo­wa­nie do nestingu

Film reklamowy

Opinie o laserze włóknowym FutureCut od Metal-Techniki – polskiego producenta maszyn przemysłowych z Przedborza

Korpus maszyn z polimerobetonu, na przykład w wycinarce laserowej Future Cut (Metal-Technika), w połączeniu z głowicą zainstalowaną na belce trawersowej z włókna węglowego, stanowi krok w kierunku poprawy tłumienia drgań obróbkowych w warunkach dużej dynamiki obróbki. Wykorzystanie głowicy z autofocusem i rezonatorów światłowodowych o różnej mocy renomowanej firmy IPG oraz napędów Mitsubishi stawia wymienioną wycinarkę w czołówce wycinarek dostępnych na polskim rynku.

Stal Meta­le & Nowe Tech­no­lo­gie, 9–10/2017