Zaproszenie na targi STOM-LASER 2020

W dniach 22–24 wrze­śnia 2020 roku zapra­sza­my do Kielc na nasze sto­isko w trak­cie Tar­gów Lase­rów i Tech­no­lo­gii Lase­ro­wych STOM-LASER

Wię­cej info na temat tar­gów na stro­nie orga­ni­za­to­ra: https://www.targikielce.pl/stom-laser
Zasa­dy bez­pie­czeń­stwa w związ­ku z COVID-19: https://www.targikielce.pl/kalendarium/zasady-bezpieczenstwa

 

Zapro­sze­nie na tar­gi STOM-LASER 2020

Więcej na ten temat