Nagroda targów STOM Laser 2019

Jak co roku kie­lec­kie tar­gi zgro­ma­dzi­ły wie­lu świa­to­wych pro­du­cen­tów. W dniu 26 mar­ca w trak­cie uro­czy­stej gali Prze­my­sło­wej Wio­sny 2019 pod­czas kie­lec­kich tar­gów STOM odby­ło się roz­da­nie nagród za naj­lep­szy zapre­zen­to­wa­ny pro­dukt. Zosta­ły doce­nio­ne inno­wa­cyj­ne roz­wią­za­nia i nowo­ści tar­go­we. Nagro­dę głów­ną w kate­go­rii STOM Laser przy­zna­no fir­mie Metal-Tech­ni­ka za laser nLi­ght Coro­na. Po raz pierw­szy w Polce moż­na było zoba­czyć laser świa­tło­wo­do­wy posia­da­ją­cy moż­li­wość zmia­ny roz­mia­ru i kształ­tu plam­ki w locie w zakre­sie od 100 µm do 300 µm. Brak koniecz­no­ści zasto­so­wa­nia dodat­ko­wej opty­ki zapew­nia nie­za­wod­ność roz­wią­za­nia i szyb­kość zmia­ny kształ­tu wiąz­ki w cza­sie krót­szym niż 30 ms. Laser posia­da sprzę­to­we i pro­gra­mo­we zabez­pie­cze­nie przed odbi­ciem wstecz­nym, co pozwa­la ciąć mate­ria­ły wyso­ko reflek­syj­ne. Dzię­ki inno­wa­cyj­nej tech­no­lo­gii od nLi­ght moż­li­we jest wyci­na­nie gru­be­go mate­ria­łu z bar­dzo dobrą jako­ścią i cien­kie­go mate­ria­łu szyb­ciej przy uży­ciu nie­wiel­kiej mocy rezonatora.

#coro­na­in­kiel­ce #coro­naw­kiel­cach

Nagro­da tar­gów STOM Laser 2019

Więcej na ten temat