Corona w Kielcach

W dniach 26–28 mar­ca 2019 zapra­sza­my do Kielc na nasze sto­isko F‑16 w trak­cie Tar­gów Lase­rów i Tech­no­lo­gii Lase­ro­wych STOM-LASER.
Będzie­my pro­wa­dzić poka­zy cię­cia bla­chy na żywo przy pomo­cy naszej świa­tło­wo­do­wej wyci­nar­ki lase­ro­wej Easy­Cut Metal-Tech­ni­ka oraz zapre­zen­tu­je­my Coro­nę – naj­now­szy model źró­dła lase­ro­we­go od nLI­GHT ze zmien­ną plam­ką umoż­li­wia­ją­cą szyb­kie i pre­cy­zyj­ne cię­cie mate­ria­łów w sze­ro­kim zakre­sie grubości.

#coro­naw­kiel­cach #coro­na­in­kiel­ce

nLI­GHT Coro­na – technologia
Coro­na w Kielcach

Więcej na ten temat