Wycinarka laserowa EasyCut

Wycinarka laserowa EasyCut

Specyfikacja techniczna

Gaba­ry­ty – mm (szer. × dł. × wys.) 5500 x 5500 x 2500
Pole pra­cy – mm 1500 × 3000
Zakres cię­cia dla (6 kW) 0,5–30 mm
Iter­bo­wy wie­lo­mo­do­wy laser światłowodowy IPG – YLS-6000 (6 kW) ze źró­dłem dio­do­wym i dopro­wa­dze­niem wiąz­ki lase­ro­wej świa­tło­wo­dem domiesz­ko­wa­nym Nd
Mak­sy­mal­ne gru­bo­ści cięcia - stal czar­na (O2) 25 mm
– stal nie­rdzew­na (N2) 30 mm
– sto­py alu­mi­nium (N2) 15 mm
– sto­py mie­dzi (N2) 10 mm
– sto­py mosięż­ne (N2) 10 mm
– włók­no węglo­we (N2) 6 mm
– gra­fit (N2) 4 mm
Optycz­na gło­wi­ca tnąca Gło­wi­ca PRECITEC Pro­Cut­ter z auto­fo­cu­sem i autodiagnostyką
Chło­dziar­ka lase­ra YLS IPG –CHP / LC 170.01‑A.3.5/6
Moc przy­łą­cze­nio­wa 35 kW
Ste­ro­wa­nie BECKHOFF
Napęd sto­łu Sil­ni­ki linio­we BECKHOFF
Szyb­kość prze­jaz­dów – metry/sekundę 2,5
Linia­ły pomiarowe Reni­shaw – dokład­ność – 0,002 µm
Sma­ro­wa­nie Ole­jo­wy układ cen­tral­ne­go sma­ro­wa­nia wszyst­kich łożysk liniowych
Zała­du­nek – roz­ła­du­nek w stre­fę pracy Auto­ma­tycz­na wymia­na stołu
Fil­tro­wen­ty­la­cja 4000 m3/h
Opro­gra­mo­wa­nie do nestingu MT Cut

 

Zalety wycinarki laserowej FutureCut

Korpus hybrydowy

W maszy­nie Easy­Cut zasto­so­wa­no hybry­do­wą kon­struk­cję kor­pu­su, co jest nowo­ścią na ryn­ku. Pozwo­li­ło to stłu­mić drga­nia o 40% efek­tyw­niej w porów­na­niu do kor­pu­sów sta­lo­wych. Stan­dar­do­we kor­pu­sy kon­stru­owa­ne są ze sta­li, żeli­wa lub poli­me­ro­be­to­nu. Hybry­da sta­li i poli­me­ro­be­to­nu pozwa­la na uzy­ski­wa­nie więk­szych pręd­ko­ści i bar­dziej pre­cy­zyj­ne­go pozy­cjo­no­wa­nia niż kor­pus sta­lo­wy odprężany.

Silniki liniowe

Wypro­du­ko­wa­ne przez zna­ną na euro­pej­skim ryn­ku fir­mę Bec­khoff. Zasto­so­wa­nie sil­ni­ków linio­wych, któ­rych dzia­ła­nie opie­ra się na lewi­ta­cji magne­tycz­nej pozwo­li­ło zmniej­szyć opo­ry tocze­nia na wóz­kach linio­wych fir­my Bosch Rexroth.  Sil­ni­ki linio­we po wie­lu latach pra­cy mają tą samą dokład­ność pozy­cjo­no­wa­nia i dyna­mi­kę prze­jaz­dów co nowy pro­dukt w prze­ci­wień­stwie do sto­so­wa­nych w urzą­dze­niach innych pro­du­cen­tów ser­wo­mo­to­rów z listwą zęba­tą czy­li ele­men­tów, któ­re w trak­cie eks­plo­ata­cji pod­le­ga­ją zuży­ciu. Zasto­so­wa­nie magne­tycz­nych, abso­lut­nych linia­łów pomia­ro­wych LMA 10 fir­my Reni­shaw jest uni­ka­to­we na ryn­ku, ponie­waż tako­we moż­na spo­tkać tyl­ko w wyci­nar­ce Easy­Cut. Duża roz­dziel­czość (0,244 μm) jak na liniał magne­tycz­ny oraz pręd­kość pomia­ru powo­du­ją, że jest to roz­wią­za­nie dosko­na­le przy­sto­so­wa­ne do warun­ków pra­cy wewnątrz naszej wyci­nar­ki do meta­lu. Uspraw­nia­ją one pra­cę i dają cią­głość pra­cy maszy­ny ze wzglę­du na duże inter­wa­ły cza­so­we międzyczyszczenia.

 

Głowica tnąca

Gło­wi­ca tną­ca od reno­mo­wa­nej i doświad­czo­nej fir­my Pre­ci­tec – gło­wi­ca jest przy­sto­so­wa­na do eks­tre­mal­nych pręd­ko­ści prze­jaz­do­wych. Budo­wa gło­wi­cy jest cał­ko­wi­cie pyłosz­czel­na. Na obu­do­wie gło­wi­cy umiesz­czo­ne są dio­dy LED wyświe­tla­ją­ce stan ope­ra­cyj­ny gło­wi­cy. Gło­wi­ca umoż­li­wia prze­sy­ła­nie wszyst­kich para­me­trów cię­cia w cza­sie rze­czy­wi­stym za pomo­cą modu­łu Blu­eto­oth. Roz­bu­do­wa­ne opro­gra­mo­wa­nie pozwa­la nam moni­to­ro­wać w cza­sie cię­cia ciśnie­nie gazów pro­ce­so­wych w obsza­rze dyszy i gło­wi­cy. Wiel­ką zale­tą gło­wi­cy Pro­cut­ter jest pro­fe­sjo­nal­nie roz­bu­do­wa­ny sen­sor koli­zji. Sen­sor reagu­je nie tyl­ko na koli­zję dyszy lecz rów­nież na koli­zję z obu­do­wą (Body Touch).

Źródło lasera

IPG Pho­to­nics Cor­po­ra­tion jest lide­rem w roz­wo­ju i pro­duk­cji naj­wyż­szej wydaj­no­ści lase­rów włók­no­wych. IPG jest fir­mą glo­bal­ną, jed­nost­ki pro­duk­cyj­ne zlo­ka­li­zo­wa­ne są w USA, Niem­czech, Rosji i Wło­szech, a lokal­ne biu­ra han­dlo­we we Fran­cji, Hisz­pa­nii, Anglii, Pol­sce, Sin­ga­pu­rze, Japo­nii, Korei i Indiach. Fir­ma dostar­cza swo­je pro­duk­ty glo­bal­nie do odbior­ców OEM, inte­gra­to­rów sys­te­mów oraz klien­tów koń­co­wych w sze­ro­kim spek­trum branż i rynków.
Poprzez zasto­so­wa­nie źró­dła włók­no­we­go oraz modu­ło­wych kom­po­nen­tów zuży­cie ener­gii w porów­na­niu do lase­ra CO2 zmniej­sza się o 60%.

 Podzespoły

- sil­ni­ki linio­we BECKHOFF
– ste­row­nik BECKHOFF
– pul­pit dotykowy
- pro­wad­ni­ce linio­we od lide­ra tech­ni­ki linio­wej – fir­my Bosch-Rexroth
- linia­ły pomia­ro­we Renishaw
- układ cen­tral­ne­go smarowania
- zewnętrz­na chłod­ni­ca IPG
(peł­na kon­ta­ty­bil­ność i dia­gno­sty­ka z rezonatorem)
- rezo­na­tor świa­tło­wo­do­wy YLS
- optycz­na gło­wi­ca tną­ca Pre­ci­tec ProCutter
– naj­now­sza gło­wi­ca na ryn­ku z sys­te­mem kon­tro­li odle­gło­ści, Auto focus,
body touch, dio­do­wym sys­te­mem wskaźników
KORPUS HYBRYDOWY
inno­wa­cyj­na kon­struk­cja z poli­me­ro­be­to­nu połą­czo­ne­go ze sta­lą zapew­nia sta­bil­ność pra­cy i pozwa­la na osią­gnię­cie wyso­kich pręd­ko­ści przejazdów
MT Cut
opro­gra­mo­wa­nie do nestingu

Film reklamowy

Opinia o innowacyjności maszyn EasyCut

(...) Unikalnie opracowane technologie pozwalają na cięcie materiałów, które nie są możliwe do zrealizowania na wycinarkach innych producentów np.: włókno węglowe, grafit czy materiały kompozytowe a także funkcja „Smooth Cut” pozwalająca na cięcie z wysoką jakością grubych blach (20 – 30mm). (...)

Opi­nia o inno­wa­cyj­no­ści maszyn Easy­Cut, dr hab. inż. Sta­ni­sław Szwa­ja, prof. Poli­tech­ni­ki Częstochowskiej