Kompaktowy laser światłowodowy Easy Cut

Kom­pak­to­wy laser świa­tło­wo­do­wy Easy Cut wypro­du­ko­wa­ny przez pol­skie­go pro­du­cen­ta z Przed­bo­rza umoż­li­wia­ją­cy cię­cie bla­chy o wymia­rach 3 m x 1,5 m. Naj­wyż­sza jakość cię­cia bla­chy do gru­bo­ści 30 mm (przy źró­dle o mocy 6 kW). W stan­dar­do­wej kon­fi­gu­ra­cji wypo­sa­żo­ny jest w pro­gram do nestin­gu MT Cut.

W trak­cie poznań­skich Tar­gów ITM spo­tka­li­śmy się z naszy­mi klien­ta­mi, żeby zapre­zen­to­wać im naj­now­sze moż­li­wo­ści nasze­go lase­ra typu fiber. Moż­na było zoba­czyć wyjąt­ko­wą szyb­kość pra­cy w try­bie flycut.

Kom­pak­to­wy laser świa­tło­wo­do­wy Easy Cut

Więcej na ten temat