Świadczymy usługi laserowego cięcia blachy oraz profili

Świad­czy­my usłu­gi z zakre­su wyci­na­nia lase­ro­we­go meta­li i obrób­ki róż­nych mate­ria­łów, m.in: sta­li czar­nej i sta­li nie­rdzew­nej do gru­bo­ści 35 mm, alu­mi­nium, mie­dzi, mosią­dzu, włók­na węglo­we­go, tyta­nu, gra­fi­tu. Naj­wyż­szą szyb­kość i pre­cy­zję cie­cia meta­lu zapew­nia nam świa­tło­wo­do­wa wyci­nar­ka lase­ro­wa CNC Futu­re Cut. Jej dosko­na­łe para­me­try pozwa­la­ją nam na osią­gnię­cie bar­dzo wyso­kiej jako­ści cię­cia car­bo­nu. Ponad­to nasz laser umoż­li­wia cię­cie pro­fi­li i wyci­na­nie otwo­rów w profilach.

Możesz wysłać zamó­wie­nie mailowo
oraz pod nr tel. 515 045 793

Świad­czy­my usłu­gi lase­ro­we­go cię­cia bla­chy oraz profili

Więcej na ten temat