Wdrożenie wyników prac B+R i wdrożenie innowacyjnego produktu w postaci maszyny optymalizującej do cięcia drewna

Pro­jekt współ­fi­nan­so­wa­ny przez Unię Europejską
z Euro­pej­skie­go Fun­du­szu Roz­wo­ju Regionalnego

- Tytuł projektu:
„Wdro­że­nie wyni­ków prac B+R i wdro­że­nie inno­wa­cyj­ne­go pro­duk­tu w posta­ci maszy­ny opty­ma­li­zu­ją­cej do cię­cia drewna”

- Cele projektu:
Głów­nym celem pro­jek­tu jest zasto­so­wa­nie inno­wa­cji w Przed­się­bior­stwie, któ­re przy­czy­ni się do pod­wyż­sze­nia kon­ku­ren­cyj­no­ści oraz roz­wo­ju Przed­się­bior­stwa na ryn­ku mię­dzy­na­ro­do­wym. Pro­jekt zakła­da m.in. wzmoc­nie­nie poten­cja­łu inno­wa­cyj­ne­go poprzez wdro­że­nie do wła­snej dzia­łal­no­ści prze­pro­wa­dzo­nych samo­dziel­nie wyni­ków prac B+R. W wyni­ku reali­za­cji pro­jek­tu Przed­się­bior­stwo wpro­wa­dzi na rynek nowy inno­wa­cyj­ny produkt.

- Pla­no­wa­ne efek­ty projektu:
Pla­no­wa­ny do reali­za­cji pro­jekt zakła­da wytwo­rze­nie z zaku­pio­nych urzą­dzeń i opro­gra­mo­wa­nia nowo­cze­snej wypa­lar­ki lase­ro­wej o naj­wyż­szych para­me­trach cię­cia meta­li jakie są obec­nie dostęp­ne na ryn­ku. Dodat­ko­wo w ramach pro­jek­tu zaku­pio­ny zosta­nie piec wraz z apli­ka­cją do malo­wa­nia prosz­ko­we­go oraz urzą­dze­nia tele­in­for­ma­tycz­ne w celu roz­po­czę­cia świad­cze­nia usług ser­wi­so­wych za pomo­cą sie­ci Inter­net we wpro­wa­dzo­nych na rynek nowych urzą­dze­niach w ramach reali­zo­wa­ne­go projektu.

- Cał­ko­wi­ta war­tość projektu:
2645664,81zł

- Kwo­ta dofi­nan­so­wa­nia z EFRR:
1161511,38 zł

Wdro­że­nie wyni­ków prac B+R i wdro­że­nie inno­wa­cyj­ne­go pro­duk­tu w posta­ci maszy­ny opty­ma­li­zu­ją­cej do cię­cia drewna

Więcej na ten temat