Zapytanie ofertowego na wdrożenie działań w projekcie 6.1. POIG

Zapy­ta­nie ofer­to­we­go na wdro­że­nie dzia­łań w pro­jek­cie 6.1. POIG

Proś­ba o skła­da­nie ofert han­dlo­wych na orga­ni­za­cję udzia­łu w targach:

1. Tech­ni­cal Fair 2015 w Sankt Peters­bur­gu Rosja

2. METALLOBRABOTKA 2015 w Miń­sku Białoruś

Dokum­ne­ty do pobrania:
1. Zapy­ta­nie ofer­to­we (PDF)
2. For­mu­larz ofer­to­wy (.doc)

Zapy­ta­nie ofer­to­we­go na wdro­że­nie dzia­łań w pro­jek­cie 6.1. POIG

Więcej na ten temat