Zapytanie ofertowego na ostatnie działania w projekcie 6.1. POIG

Zapy­ta­nie ofer­to­we­go na ostat­nie dzia­ła­nia w pro­jek­cie 6.1. POIG. Proś­ba o skła­da­nie ofert han­dlo­wych na orga­ni­za­cję spo­tkań handlowych.

Dokum­ne­ty do pobrania:

1. Zapy­ta­nie ofer­to­we (PDF)

Zapy­ta­nie ofer­to­we­go na ostat­nie dzia­ła­nia w pro­jek­cie 6.1. POIG

Więcej na ten temat