Budowa instalacji fotowoltaicznej w firmie Metal-Technika

Pro­jekt dofi­nan­so­wa­ny ze środ­ków Woje­wódz­kie­go Fun­du­szu Ochro­ny Śro­do­wi­ska i Gospo­dar­ki Wod­nej w Łodzi

Zada­nie:
„Budo­wa insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej w fir­mie Metal-Technika”

Zakres zada­nia:
Mon­taż insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej pozwa­la­ją­cy na pro­duk­cję ener­gii ze źró­deł odna­wial­nych w ilo­ści ok. 213 MWh rocz­nie, co pozwo­li na ogra­ni­cze­nie pyłu, SO2, NOx, CO i CO2 do atmosfery.

Cał­ko­wi­ta war­tość zadania:
683 000,00 zł

Kwo­ta pożyczki:
683 000,00 zł

https://www.wfosigw.lodz.pl/
http://www.zainwestujwekologie.pl/

Budo­wa insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej w fir­mie Metal-Technika

Więcej na ten temat