Premiera stacji kamer Speed Eye

Spe­ed Eye to sys­tem kamer, któ­re roz­po­zna­ją auto­ma­tycz­nie wady deski, czy­li sęki, róż­ne­go rodza­ju ofli­sy czy ska­zy żywicz­ne. Ele­men­ty prze­cho­dzą­ce przez sta­cję kamer są ska­no­wa­ne z pręd­ko­ścią 1 m/s, w tym cza­sie na odcin­ku 1 metra wyko­nu­je się ponad 2000 zdjęć wszyst­kich czte­rech stron deski.

Ope­ra­tor poprzez panel ste­ro­wa­nia dostęp­ny za pośred­nic­twem 17-calo­we­go ekra­nu dodat­ko­we­go może maszy­nę nauczyć, któ­re wady mają być wyci­na­ne, a któ­re prze­pusz­cza­ne. Inter­fejs użyt­kow­ni­ka w języ­ku pol­skim jest bar­dzo łatwy w obsłu­dze. Dzię­ki nie­mu bar­dzo szyb­ko moż­na skon­fi­ku­ro­wać para­me­try do cha­rak­te­ry­sty­ki pro­duk­cji dane­go zakładu.

Do obsłu­gi kla­sycz­nej opty­ma­li­zer­ki potrzeb­ne są trzy oso­by. Przy tej maszy­nie wystar­czy tyl­ko jed­na. Pla­nu­je­my dal­sze udo­sko­na­le­nia. W tej chwi­li pra­cu­je­my nad sys­te­mem auto­ma­tycz­ne­go zała­dun­ku desek do sta­cji kamer Spe­ed Eye i optymalizerki.

Pre­mie­ra sta­cji kamer Spe­ed Eye

Więcej na ten temat