Drukarka do znakowania drewna – dodatkowa opcja dla optymalizerek

Suk­ce­sem zakoń­czy­ły się testy prze­my­sło­wej atra­men­to­wej dru­kar­ki REA-JET LK do zna­ko­wa­nia drew­na – nowej opcji, któ­rą moż­na zain­sta­lo­wać w opty­ma­li­zer­kach OWD-1500(s) oraz OWD-1600. Wydruk jest sta­bil­ny w sze­ro­kim zakre­sie pręd­ko­ści prze­su­wu taśmy: 58 m/min, 88 m/min i 118 m/min. Nowa opcja, już wkrót­ce będzie dostęp­na w seryj­nej sprze­da­ży dla naszych maszyn do opty­ma­li­za­cji wyci­na­nia drew­na. Zapy­taj już dziś o moż­li­wość instalacji.

Dru­kar­ka do zna­ko­wa­nia drew­na – dodat­ko­wa opcja dla optymalizerek

Więcej na ten temat