Linia do klejonki wielkogabarytowej

Linia do kle­jon­ki wiel­ko­ga­ba­ry­to­wej prze­zna­czo­na jest do kle­je­nia ele­men­tów kon­struk­cyj­nych z drew­na kle­jo­ne­go o mak­sy­mal­nych wymia­rach 2x40 m gru­bo­ści 26 cm i strzał­ką ugię­cia 4 m.

Linia skła­da się z opty­ma­li­zer­ki, pra­sy bez­koń­co­wej, bufo­rów mię­dzy­ope­ra­cyj­nych, stru­gar­ki czte­ro­stron­nej, pole­war­ki kle­ju i pra­sy leżącej.

Wszyst­kie pro­ce­sy są nad­zo­ro­wa­ne z jed­ne­go sta­no­wi­ska kon­tro­l­ne­go, pozwa­la to mieć wgląd w funk­cjo­no­wa­nie wszyst­kich urzą­dzeń wcho­dzą­cych w skład linii przy jed­no­cze­snym ogra­ni­cze­niu potrzeb­nych do tego celu pracowników

Linia do kle­jon­ki wielkogabarytowej

Więcej na ten temat