Optymalizerka OWD-1600 na targach DREMA 2017

Już od wtor­ku spo­tkasz nas na poznań­skich tar­gach DREMA 2017. Hala nr 5, sto­isko nr 5 – tuż obok stre­fy VIP.
Poznaj nową funk­cjo­nal­ność w naszej opty­ma­li­zer­ce. Czuj­nik sze­ro­ko­ści mate­ria­łu wraz z nowym try­bem pra­cy – opty­ma­li­za­cją sze­ro­ko­ści mate­ria­łu – uła­twia­ją­cym pra­cę pro­du­cen­tom bla­tów i fryzów.

 

Opty­ma­li­zer­ka OWD-1600 na tar­gach DREMA 2017

Więcej na ten temat