Kompaktowy laser światłowodowy Easy Cut

Kom­pak­to­wy laser świa­tło­wo­do­wy Easy Cut wypro­du­ko­wa­ny przez pol­skie­go pro­du­cen­ta z Przed­bo­rza umoż­li­wia­ją­cy cię­cie bla­chy o wymia­rach 3 m x 1,5 m. Naj­wyż­sza jakość cię­cia bla­chy do gru­bo­ści 30 mm (przy źró­dle o mocy 6 kW). W stan­dar­do­wej kon­fi­gu­ra­cji wypo­sa­żo­ny jest w pro­gram do nestin­gu MT Cut. W trak­cie

Artykuły prasowe – wrzesień 2016

Zapra­sza­my Pań­stwo do zapo­zna­nia się z naj­now­szy­mi artu­ku­ła­mi pra­so­wy­mi, w któ­rych zosta­ły opi­sa­ne nasze maszy­ny do obrób­ki drew­na. Histo­rie zado­wo­lo­nych nabyw­ców opty­ma­li­ze­rek Metal-Tech­ni­­ki uka­za­ły się we wrze­śnio­wym wyda­niu Gaze­ty Prze­my­słu Drzew­ne­go oraz w mie­sięcz­ni­ku Meblar­stwo. Polub gale­rię na Face­bo­oku.

Drukarka do znakowania drewna – dodatkowa opcja dla optymalizerek

Suk­ce­sem zakoń­czy­ły się testy prze­my­sło­wej atra­men­to­wej dru­kar­ki REA-JET LK do zna­ko­wa­nia drew­na – nowej opcji, któ­rą moż­na zain­sta­lo­wać w opty­ma­li­zer­kach OWD-1500(s) oraz OWD-1600. Wydruk jest sta­bil­ny w sze­ro­kim zakre­sie pręd­ko­ści prze­su­wu taśmy: 58 m/min, 88 m/min i 118 m/min. Nowa opcja, już wkrót­ce będzie

SPS IPC DRIVES Norynberga

Tar­gi SPS IPC Dri­ves to wio­dą­ca w Euro­pie mię­dzy­na­ro­do­wa wysta­wa auto­ma­ty­ki prze­my­sło­wej. W tym roku po raz kolej­ny gościć będzie wystaw­ców z całe­go świa­ta w dniach 24 – 26 listo­pa­da w Norym­ber­dze (Niem­cy). Wśród gości tak­że my.

Toolex 2015 Relacja z udziału w targach

W tar­gach TOOLEX wzię­ło udział ponad 370 wystaw­ców, a wśród nich my. Głów­ną uwa­gę poświę­ci­li­śmy wypa­lar­ce pla­zmo­wej. To urzą­dze­nie wypo­sa­żo­ne w dwie nie­za­leż­ne supor­ty mogą­ce pra­co­wać oddziel­nie lub współ­pra­cu­ją­ce ze sobą. Na sto­isku pre­zen­to­wa­li­śmy Pań­stwu rów­nież spa­war­ki fir­my For­mi­ca w prze­róż­nych kon­fi­gu­ra­cjach. Zapra­sza­my

Premiera wypalarki FUTURE CUT podczas targów TOOLEX w Sosnowcu

Pre­mie­ra wypa­lar­ki FUTURE CUT pod­czas tar­gów TOOLEX w Sosnow­cu w dniach 30 wrze­śnia – 2 paź­dzier­ni­ka 2014. Zapra­sza­my Pań­stwa do odwie­dze­nia nasze­go sto­iska w dniach 30.09–2.10.2014. Pod­czas tar­gów TOOLEX „Mię­dzy­na­ro­do­we Tar­gi Obra­bia­rek, Narzę­dzi i Tech­no­lo­gii Obrób­ki” w Sosnow­cu. Zapre­zen­tu­je­my Pań­stwu nasz naj­now­szy, inno­wa­cyj­ny pro­dukt CNC Futu­re

Linia do klejonki wielkogabarytowej

Linia do kle­jon­ki wiel­ko­ga­ba­ry­to­wej prze­zna­czo­na jest do kle­je­nia ele­men­tów kon­struk­cyj­nych z drew­na kle­jo­ne­go o mak­sy­mal­nych wymia­rach 2x40 m gru­bo­ści 26 cm i strzał­ką ugię­cia 4 m. Linia skła­da się z opty­ma­li­zer­ki, pra­sy bez­koń­co­wej, bufo­rów mię­dzy­ope­ra­cyj­nych, stru­gar­ki czte­ro­stron­nej, pole­war­ki kle­ju i pra­sy leżą­cej. Wszyst­kie pro­ce­sy są nad­zo­ro­wa­ne z jed­ne­go

Premiera stacji kamer Speed Eye

Spe­ed Eye to sys­tem kamer, któ­re roz­po­zna­ją auto­ma­tycz­nie wady deski, czy­li sęki, róż­ne­go rodza­ju ofli­sy czy ska­zy żywicz­ne. Ele­men­ty prze­cho­dzą­ce przez sta­cję kamer są ska­no­wa­ne z pręd­ko­ścią 1 m/s, w tym cza­sie na odcin­ku 1 metra wyko­nu­je się ponad 2000 zdjęć wszyst­kich czte­rech stron