Oferta pracy – Automatyk – programista PLC

Ofer­ta pra­cy – poszu­ku­je­my pra­cow­ni­ka na sta­no­wi­sko „Auto­ma­tyk – pro­gra­mi­sta PLC”. Zapra­sza­my do prze­sy­ła­nia CV na maila biuro@metal-technika.com.pl lub o kon­takt na Face­bo­oku: https://www.facebook.com/MetalTechnika/

Poszu­ku­je­my:
– absol­wen­tów szkół wyż­szych inży­nier­skich z ukoń­czo­ną spe­cja­li­za­cją: auto­ma­ty­ka i robo­ty­ka, mecha­tro­ni­ka lub pokrewne,
– cha­rak­te­ry­zu­ją­cych się kre­atyw­no­ścią i umie­jęt­no­ścią samo­dziel­nej orga­ni­za­cji pracy,
– posia­da­ją­cych umie­jęt­ność pra­cy w zespole,
– mają­cych pra­wo jaz­dy kat. B,
– mile widzia­na zna­jo­mość języ­ka angiel­skie­go i/lub niemieckiego,
– mile widzia­ne doświad­cze­nie pra­cy na podob­nym stanowisku.

Ofe­ru­je­my:
– pra­cę w fir­mie będą­cej pro­du­cen­tem świa­to­wej kla­sy maszyn do obrób­ki drew­na i wyci­na­rek lase­ro­wych CNC,
– pra­cę w mło­dym, zgra­nym zespo­le i pozy­tyw­nej atmosferze,
– kon­takt z nowo­cze­sny­mi tech­no­lo­gia­mi, pra­cę ze ste­row­ni­ka­mi PLC i HMI od zna­nych pro­du­cen­tów (Mit­su­bi­shi, Bec­khoff, ABB, Omron),
– dużą swo­bo­dę w działaniu,
– reali­za­cję ambit­nych projektów,
– uczest­nic­two w szko­le­niach i kon­fe­ren­cjach posze­rza­ją­cych wie­dzę i kom­pe­ten­cje naszych pracowników,
– dba­my o zapew­nie­nie moż­li­wo­ści roz­wo­ju oso­bi­ste­go dla naszych pracowników.

Ofer­ta pra­cy – Auto­ma­tyk – pro­gra­mi­sta PLC

Więcej na ten temat