Oferta pracy – Konstruktor maszyn (CAD)

Poszukujemy kandydatów na stanowisko „Konstruktor maszyn”

Poszu­ku­je­my:

 • absol­wen­tów szkół wyż­szych inży­nier­skich z ukoń­czo­ną spe­cja­li­za­cją mecha­ni­ka, budo­wa maszyn lub pokrewne,
 • z dobrą zna­jo­mo­ścią pro­gra­mów Auto­desk Auto­CAD oraz Auto­desk Inventor,
 • mile widzia­na zna­jo­mość języ­ka angiel­skie­go i niemieckiego,
 • cha­rak­te­ry­zu­ją­cych się kre­atyw­no­ścią i umie­jęt­no­ścią samo­dzielnej orga­ni­za­cji pracy,
 • posia­da­ją­cych umie­jęt­ność czy­ta­nia doku­men­ta­cji oraz dobrą wyobraź­nię przestrzenną,
 • mile widzia­ne doświad­cze­nie pra­cy na podob­nym stanowisku.

Ofe­ru­je­my:

 • pra­cę w fir­mie będą­cej pro­du­cen­tem świa­to­wej kla­sy maszyn do obrób­ki drew­na i wyci­na­rek lase­ro­wych CNC,
 • pra­cę w mło­dym, zgra­nym zespo­le i pozy­tyw­nej atmosferze,
 • kon­takt z nowo­cze­sny­mi technologiami,
 • ela­stycz­ne godzi­ny pracy,
 • dużą swo­bo­dę w działaniu,
 • reali­za­cję ambit­nych projektów,
 • uczest­nic­two w szko­le­niach i kon­fe­ren­cjach posze­rza­ją­cych wie­dzę i kom­pe­ten­cje naszych pracowników,
 • dba­my o zapew­nie­nie moż­li­wo­ści roz­wo­ju oso­bi­ste­go dla naszych pracowników.

Zain­te­re­so­wa­nych pro­si­my o prze­sy­ła­nie CV na maila: biuro@metal-technika com pl

Ofer­ta pra­cy – Kon­struk­tor maszyn (CAD)

Więcej na ten temat