Aktualności

Węzeł strugania drewna w firmie Bory

Dzię­ki zasto­so­wa­niu sto­łu sor­tu­ją­ce­go pro­duk­cji fir­my Metal-Tech­ni­ka pręd­kość stru­ga­nia wzro­sła z 14 metrów bie­żą­cych na minu­tę do 25 metrów bie­żą­cych na minu­tę. Uda­ło się więc uzy­skać wydaj­ność pra­cy wyż­szą o 56%, co poka­zu­je wyraź­nie, że taka inwe­sty­cja powin­na się szybko

OWD-1600 z pionowym stołem buforowym

Spe­cjal­na wer­sja sto­łu podaw­cze­go z pio­no­wym bufo­rem. Maszy­na ide­al­na do połą­cze­nia z róż­ny­mi linia­mi pro­duk­cyj­ny­mi i do samo­dziel­nej pra­cy. Obsłu­ga maszy­ny ogra­ni­cza się jedy­nie do uzu­peł­nia­nia mate­ria­łu w bufo­rze. Po zała­do­wa­niu bufo­ru, ope­ra­tor może wyko­ny­wać inne czynności.

Dobry Dzień

Dnia 21.06 zespół pra­cow­ni­ków fir­my Metal-Tech­ni­­ka chce wyjść z bez­in­te­re­sow­ną pomo­cą do naj­bar­dziej potrze­bu­ją­cych. Potrze­bu­jesz pomo­cy? Znasz kogoś kto potrze­bu­je pomo­cy? Napisz do nas na Face­bo­oku, na maila: biuro@metal-technika.com.pl lub zadzwoń tel.: 501 417 141

Nagroda targów STOM Laser 2019

Jak co roku kie­lec­kie tar­gi zgro­ma­dzi­ły wie­lu świa­to­wych pro­du­cen­tów. W dniu 26 mar­ca w trak­cie uro­czy­stej gali Prze­my­sło­wej Wio­sny 2019 pod­czas kie­lec­kich tar­gów STOM odby­ło się roz­da­nie nagród za naj­lep­szy zapre­zen­to­wa­ny pro­dukt. Zosta­ły doce­nio­ne inno­wa­cyj­ne roz­wią­za­nia i nowo­ści tar­go­we. Nagro­dę głów­ną w kate­go­rii STOM

Corona w Kielcach

W dniach 26–28 mar­ca 2019 zapra­sza­my do Kielc na nasze sto­isko F‑16 w trak­cie Tar­gów Lase­rów i Tech­no­lo­gii Lase­ro­wych STOM-LASER.Będzie­my pro­wa­dzić poka­zy cię­cia bla­chy na żywo przy pomo­cy naszej świa­tło­wo­do­wej wyci­nar­ki lase­ro­wej Easy­Cut Metal-Tech­ni­­ka oraz zapre­zen­tu­je­my Coro­nę – naj­now­szy model źródła

Nowy model optymalizerki – OWD-1700

OWD-1700 to nasz nowy model opty­ma­li­zer­ki. Posia­da pojem­ny stół bufo­ro­wy umoż­li­wia­ją­cy poda­wa­nie mate­ria­łu w try­bie cią­głym. W pro­sty spo­sób moż­na zre­ali­zo­wać auto­ma­tycz­ny odbiór mate­ria­łu ze stru­gar­ki lub szta­plar­ki. Łatwą i wygod­ną obsłu­gę zapew­nia duży ekran doty­ko­wy, dają­cy dostęp do zaawan­so­wa­nych sta­ty­styk cię­cia. W najnowszej

Sztaplarka – nowa maszyna w naszej ofercie

Pre­zen­tu­je­my nową maszy­nę w naszej ofer­cie. Szta­plar­ka do drew­na umoż­li­wia ukła­da­nie drew­na war­stwa­mi na pale­cie, przy­spie­sza­jąc pra­cę i umożli­wiając pra­cow­ni­ko­wi sku­pie­nie się na samym pro­cesie cię­cia. Jest ona przystoso­wana do współ­pra­cy z na­szymi opty­malizerkami oraz z maszy­na­mi róż­nych producentów. 

Świadczymy usługi laserowego cięcia blachy oraz profili

Świad­czy­my usłu­gi z zakre­su wyci­na­nia lase­ro­we­go meta­li i obrób­ki róż­nych mate­ria­łów, m.in: sta­li czar­nej i sta­li nie­rdzew­nej do gru­bo­ści 35 mm, alu­mi­nium, mie­dzi, mosią­dzu, włók­na węglo­we­go, tyta­nu, gra­fi­tu. Naj­wyż­szą szyb­kość i pre­cy­zję cie­cia meta­lu zapew­nia nam świa­tło­wo­do­wa wyci­nar­ka lase­ro­wa CNC Futu­re Cut. Jej dosko­na­łe para­me­try pozwalają