Optymalizerka Falcon-3000

Opty­ma­li­zer­ka prze­lo­to­wa Fal­con-3000 prze­zna­czo­na jest dla użyt­kow­ni­ków, któ­rzy potrze­bu­ją bar­dzo szyb­kie­go i dokład­ne­go cię­cia poje­dyn­czych desek na wymiar wraz z usu­wa­niem wad (powta­rzal­ność wymia­rów ±0,5 – 1,0 mm). Połą­cze­nie prze­my­śla­nej kon­struk­cji mecha­nicz­nej z zaawan­so­wa­nym i jed­no­cze­śnie przy­ja­znym dla użyt­kow­ni­ka ste­ro­wa­niem fir­my Mit­su­bi­shi pozwa­la szyb­ko i bez zbęd­nych strat w mate­ria­le ciąć ele­men­ty z wyci­na­niem wad lub bez niego.
Maszy­na ta może współ­pra­co­wać ze sta­cją kamer Spe­ed Eye co pozwa­la na wyeli­mi­no­wa­nie czę­ści obsługi.

Zobacz film reklamowy