Optymalizerka OWD-1500


Opty­ma­li­zer­ka OWD-1500 to maszy­na prze­zna­czo­na do bar­dzo dokład­ne­go cię­cia poprzecz­ne­go desek (poje­dyn­czo i w pakie­tach), kan­tó­wek, liste­wek, obło­gów i innych. Klien­ci potwier­dza­ją znacz­ny spa­dek ilo­ści odpa­dów wyni­ka­ją­cy z zaku­pu opty­ma­li­ze­rek z serii OWD. Jest to spo­wo­do­wa­ne bar­dzo dobrze dopra­co­wa­nym algo­ryt­mem opty­ma­li­zu­ją­cym, powsta­łym przy ści­słej współ­pra­cy z naszy­mi klien­ta­mi. Posia­da­my w opcji spe­cjal­ny pro­gram do cię­cia dębu – Rusti­cal, dzię­ki któ­re­mu uda­je nam się zacho­wać wybra­ne, pożą­da­ne sęki.

OWD-1500 w wersji do cięcia klocków paletowych

OWD-1500 w wer­sji do cię­cia kloc­ków pale­to­wych – jest to opcja wywo­dzą­ca się z pod­sta­wo­wej OWD-1500 pozba­wio­na moż­li­wo­ści wyci­na­nia wad w drew­nie w zamian przy­sto­so­wa­na do cię­cia mate­ria­łu o prze­kro­ju max. 360 x 100 mm z regu­ły łączo­na jest z linią do zbi­ja­nia palet poprzez stół roz­dziel­czy pozwa­la­ją­cy na bez­ob­słu­go­we poda­wa­nie kloc­ka po cię­ciu bez­po­śred­nio do linii zbi­ja­ją­cej pale­ty. Dzię­ki takie­mu roz­wią­za­niu moż­li­we jest przy­spie­sze­nie pro­ce­su przy­go­to­wa­nia i poda­wa­nia kloc­ków pale­to­wych oraz zmniej­sze­nie ilo­ści osób potrzeb­nych do całe­go pro­ce­su. Cały zespół maszyn – opty­ma­li­zer­ka i stół roz­dziel­czy jest dosto­so­wa­ny do wydaj­no­ści linii zbi­ja­ją­cej pale­ty. Opty­ma­li­zer­ka może pra­co­wać rów­nież jako urzą­dze­nie niezależne.

Cięcie wielkogabarytowe

OWD-1500 w wyko­na­niu do cię­cia wiel­ko­ga­ba­ry­to­we­go powsta­ła na bazie kon­struk­cji naszej pod­sta­wo­wej Opty­ma­li­zer­ki OWD-1500. Mody­fi­ka­cje jakie zosta­ły wyko­na­ne w kon­struk­cji maszy­ny spo­wo­do­wa­ły zwięk­sze­nie prze­kro­jów jakie moż­na ciąć na maszy­nie do mak­sy­mal­nie 380 x 100 mm (poje­dyn­czy ele­ment lub pakiet), dzię­ki temu przy odpo­wied­niej logi­sty­ce mate­ria­łu (dowóz i odbiór) maszy­na jest w sta­nie wyko­nać np. 90 mᶾ deski pale­to­wej o dłu­go­ści 80 cm w cią­gu jed­nej ośmio­go­dzin­nej zmiany.