Optymalizerka OWD-1600

Optymalizerka OWD-1600

Specyfikacja techniczna

 
Wydaj­ność (przy poje­dyn­czej desce) Od 3200 do 8150 mb / 8 h
Elek­tro­ni­ka Ste­row­nik FX5U Mit­su­bi­shi
z wyświe­tla­czem doty­ko­wym kolo­ro­wym 12″ Mit­su­bi­shi
Funk­cje - peł­na opty­ma­li­za­cja 30 wymia­rów w dwóch kla­sach jako­ści,
– two­rze­nie pro­gra­mów cię­cia dla róż­nych klien­tów,
– cie­cie w miej­scu zazna­cze­nia kred­ką flu­ore­scen­cyj­ną,
– obci­na­nie mar­gi­ne­su (począ­tek i koniec mate­ria­łu wej­ścio­we­go),
– cię­cie pakie­ta­mi (kil­ka ele­men­tów na raz),
– licz­ni­ki metrów, total, zmia­ny, ope­ra­to­ra, mie­sięcz­ny,
– dokład­ność cię­cia ±0,2 mm
Sil­nik 5,5 KW (piła Ø500 – 140z)
Sze­ro­kość mat. wejściowego 12–250 mm
max. szer/wys (250/50 mm)
Wyso­kość mat. wejściowego 12–120 mm
max. wys/szer (120/130 mm)
Dłu­gość mat. wejściowego do 4 200 mm
Sma­ro­wa­nie Ole­jo­wy układ cen­tral­ne­go smarowania
Auto­ma­ty­za­cja na wyjściu Złą­cze pod trans­por­ter sko­śny i stół segregujący
Gwa­ran­cja 12 mie­się­cy
 

Funkcje programowe OWD-1600

Zmienna wysokość pracy piły

Z pozio­mu opro­gra­mo­wa­nia wpi­su­je­my na jaką wyso­kość ma wysu­wać się piła pod­czas cię­cia. Zmniej­sze­nie wyso­ko­ści pra­cy piły powo­du­je znacz­ne przy­spie­sze­nie cyklu cięcia.

Receptury

Powta­rza­ją­ce się zesta­wy list cięć, może­my zapi­sy­wać w pamię­ci w posta­ci for­muł. Zapi­su­je­my nie tyl­ko listę dłu­go­ści ele­men­tów i ich ilo­ści, ale rów­nież nume­ry segre­ga­to­rów, para­me­try cię­cia (pręd­ko­ści piły, popy­cha­cza, pod­rzu­tu), para­me­try opty­ma­li­za­cji. Recep­tu­ry, w któ­rych okre­śli­li­śmy ilo­ści listew róż­nych dłu­go­ści (w przy­pad­ku kie­dy recep­tu­ra jest np. listą ele­men­tów 1 mebla), może­my wgry­wać z okre­śle­niem krot­no­ści. Pozwa­la to na unik­nię­cie błę­dów przy wpi­sy­wa­niu dłu­gich list cięć i skra­ca czas roz­po­czę­cia pracy.

Przycięcie początku

Defi­niu­je­my sta­łą war­tość przy­cię­cia począt­ku w mm. Jeśli listwa, któ­rą ope­ra­tor poda­je ma wadę więk­szą niż zada­na sta­ła war­tość przy­cię­cia począt­ku, wystar­czy kred­ką flu­oro­scen­cyj­ną zazna­czyć gdzie koń­czy się ta wada. Maszy­na pomi­nie przy­cię­cie począt­ku i wytnie w miej­scu zazna­cze­nia i roz­po­czy­na opty­ma­li­za­cję z tego miej­sca. War­tość przy­cię­cia począt­ku jest edytowalna.

Dopuszczalny odpad

W pro­gra­mie opty­ma­li­za­cyj­nym może­my wybrać wiel­kość dopusz­czal­ne­go odpa­du w dzie­się­ciu stop­niach. Osob­no dla pierw­szej i dru­giej kla­sy. Jeśli usta­wi­my war­tość tego para­me­tru na 0, wów­czas maszy­na będzie wyci­na­ła wię­cej krót­kich listew z listy cię­cia, aby jak naj­szczel­niej wypeł­nić odcin­ki mię­dzy wada­mi i wypro­du­ko­wać jak naj­mniej odpa­du. Jeże­li ten para­metr będzie miał więk­szą war­tość, wów­czas maszy­na wybie­rze z listy wię­cej dłu­gich ele­men­tów koszem więk­sze­go odpadu.

Cięcie wszystkich kresek

Wyłą­cze­nie tej funk­cji spo­wo­du­je pomi­ja­nie cię­cia tam gdzie to nie jest to koniecz­ne, w efek­cie maszy­na tnie szyb­ciej i oszczę­dza piłę.

Poszerzanie markerów

Okre­śla­my prze­su­nię­cie cię­cia do środ­ka wady o zada­ną dłu­gość osob­no dla lewej i pra­wej stro­ny. Funk­cja szcze­gól­nie przy­dat­na i opła­cal­na przy opty­ma­li­za­cji dro­gich gatun­ków drew­na. Powo­du­je znacz­ne zmniej­sze­nie ilo­ści odpadów.

Zaawansowane statystyki

Ist­nie­je moż­li­wość roz­sze­rze­nia pro­gra­mo­we­go o roz­bu­do­wa­ne sta­ty­sty­ki. Zawie­ra­ją one infor­ma­cje o: cza­sie pra­cy maszy­ny na wszyst­kich zmia­nach (czas pra­cy maszy­ny liczo­ny jest jedy­nie pod­czas pra­cy popy­cha­cza – ozna­cza to, że zna­my real­ny czas pra­cy), ilo­ści listew w poszcze­gól­nych dłu­go­ściach, wyli­cze­nia pro­cen­to­we wyko­rzy­sta­nia mate­ria­łu (ilość odpa­du). Jest moż­li­wość prze­sy­ła­nia sta­ty­styk na dowol­ną ilość kom­pu­te­rów klienta.

Serwis zdalny

Po zain­sta­lo­wa­niu mode­mu ser­wis Metal-Tech­ni­ki ma moż­li­wość zdal­ne­go łącze­nia się z opty­ma­li­zer­ką w celach dia­gno­stycz­nych, ser­wi­so­wych. W razie koniecz­no­ści może­my zdal­nie doko­ny­wać zmian usta­wień zaawan­so­wa­nych maszy­ny, do któ­rych klient nie ma dostępu.

 

Test optymalizacji

Po zde­fi­nio­wa­niu para­me­trów opty­ma­li­za­cji może­my wyko­nać test opty­ma­li­za­cji. Maszy­na zeska­nu­je poda­ny mate­riał i na wyświe­tla­czu gra­ficz­nie oraz tabe­la­rycz­nie zosta­nie zobra­zo­wa­ny pro­po­no­wa­ny przez maszy­nę podział listwy. Jeże­li nie osią­gnę­li­śmy pożą­da­nych rezul­ta­tów, po wci­śnię­ciu przy­ci­sku „nie tnij”, może­my zmie­nić para­me­try cię­cia i ponow­nie wyko­nać test na tym samym mate­ria­le. Gdy usta­wie­nia dadzą satys­fak­cjo­nu­ją­cy efekt opty­ma­li­za­cji, przy­stę­pu­je­my do pracy.

Doklejanie odpadu z lepszej klasy do gorszej klasy (drugiej lub trzeciej) jakości

Jeże­li przej­ście z pierw­szej do dru­giej kla­sy jako­ści odby­wa się bez wady pomię­dzy kla­sa­mi (np. oflis), wów­czas odpad z pierw­szej kla­sy nie zosta­nie odcię­ty przed roz­po­czy­na­ją­cą się gor­szą kla­są, lecz zosta­nie wydłu­żo­ny odci­nek gor­szej kla­sy o ten nie­od­cię­ty odpad, któ­re­go jakość jest lep­sza niż jakość mate­ria­łu w dru­giej czy trze­ciej klasie.

Opcje sortowania

Stan­dar­do­wo maszy­na dostar­cza­na jest wraz ze sto­łem sor­tu­ją­cym z pię­cio­ma wybi­ja­ka­mi. Przy wpi­sy­wa­niu kolej­nych dłu­go­ści w liście cięć może­my zde­fi­nio­wać, któ­ry wybi­jak ma daną dłu­gość wybić na blat maga­zy­nu­ją­cy. Dostęp­ne są nastę­pu­ją­ce try­by wybi­ja­nia: poje­dyn­czy; na prze­mian, gdy dany wymiar jest pro­du­ko­wa­ny w dużej ilo­ści, może­my wybi­jać go na prze­mian na dwóch róż­nych wybi­ja­kach, aby nie zapeł­nić w krót­kim cza­sie miej­sca na bla­cie maga­zy­nu­ją­cym; zdu­blo­wa­ny, dłu­gie ele­men­ty może­my wybi­jać dwo­ma wybi­ja­ka­mi jed­no­cze­śnie, aby unik­nąć krzy­żo­wa­nia się materiału.

Odwrócenie kolejności optymalizacji

Funk­cja przy­dat­na przy cię­ciu w pakie­tach. Stan­dar­do­wo maszy­na po opty­ma­li­za­cji ukła­da cię­cie wg male­ją­cej dłu­go­ści, pozy­cjo­nu­jąc odpad na koń­cu listwy. Przy poda­wa­niu mate­ria­łu w pakie­cie popy­chacz, któ­ry pcha pakiet od tyłu w wyni­ku przy­spie­sze­nia przy star­cie wyrów­nu­je pakiet. Deski w pakie­cie maja róż­ne nad­mia­ry dłu­go­ści ponie­waż zosta­ły zazwy­czaj wycię­te z róż­nych kłód i może to spo­wo­do­wać błę­dy przy­cię­cia począt­ku i w efek­cie zmar­no­wa­nie mate­ria­łu. Uży­cie tej funk­cji powo­du­je prze­su­nię­cie cię­cia odpa­du na począ­tek pakie­tu. W tym przy­pad­ku defi­niu­je­my przy­cię­cie koń­ca, czy­li przy popychaczu.

Opcjonalny program specjalny „Rustical”.

Pro­du­cen­ci mebli eks­klu­zyw­nych czę­sto potrze­bu­ją pew­ne cechy drew­na wyeks­po­no­wać. Aby jed­nak zacho­wa­na była este­ty­ka te cechy (zdro­we sęki, zawo­je i inne) nie mogą zostać prze­cię­te, ani nie mogą znaj­do­wać się zbyt bli­sko począt­ku i koń­ca listwy. Do tego słu­ży ten pro­gram. Zamiast dru­giej kla­sy jako­ści klient otrzy­mu­je stre­fę, w któ­rej może „zamknąć” pożą­da­ną cechę drew­na i wkom­po­no­wać ją w wyni­ka­ją­ce z opty­ma­li­za­cji listwy z listy cię­cia. Ope­ra­tor defi­niu­je mini­mal­ną odle­głość cię­cia od stre­fy z jej lewej i pra­wej stro­ny. Nowo­ścią i znacz­nym uła­twie­niem jest fakt, że tą stre­fę zna­czy­my jak dru­gą kla­sę, tą samą kred­ką, któ­rą zna­czy­my wady. Kon­ku­ren­cyj­ne roz­wią­za­nia wyma­ga­ją uży­cia kred­ki inne­go kolo­ru niż ta do zna­cze­nia wad. Kom­pli­ku­je to i spo­wal­nia pra­cę operatora.

Wyposażenie dodatkowe

Obsłu­ga poprzez panel doty­ko­wy 12″ Mitsubishi
Sta­cja czuj­ni­ków z regu­lo­wa­ną wysokością

Doci­sko­wa łapa popy­cha­ją­ca zapew­nia­ją­ca pre­cy­zję cię­cia ±0,2 mm

Peł­ne bez­pie­czeń­stwo zapew­nia­ją barie­ry ochronne
Zabez­pie­cze­nie przed koli­zją z materiałem
Stół sor­tu­ją­cy z 5‑ma wybijakami
Stan­dar­do­wy stół podawczy
Bufo­ro­wy stół podawczy
Bufo­ro­wy stół odbior­czy do pakietów
Trans­por­ter sko­śny i kosz z Big-Bagiem

Film reklamowy

Film nagra­ny w ramach cyklu tele­wi­zyj­ne­go Fabry­ki w Polsce

Opinie o optymalizerce OWD-1600

Producent z Przedborza jest otwarty na realizację potrzeb nabywców maszyn, związanych z automatyzacją procesów obróbki, i w praktyce stosuje politykę sprostania oczekiwaniom klientów. Rozważałem zakup podobnej maszyny innych producentów, ale wybrałem maszynę polską, i to był dobry wybór

Dre­war, GPD 1/2017