Strona główna » Obróbka drewna » Optymalizerki do drewna » Optymalizerka OWD-1500 paletowa

Optymalizerka OWD-1500 paletowa

Maszyna stworzona do produkcji palet

Optymalizerka OWD-1500

Opis produktu

OWD-1500 w wersji do cięcia klocków paletowych – jest to opcja wywodząca się z podstawowej OWD-1500 pozbawiona możliwości wycinania wad w drewnie w zamian przystosowana do cięcia materiału o przekroju max. 380 x 100 mm z reguły łączona jest z linią do zbijania palet poprzez stół rozdzielczy pozwalający na bezobsługowe podawanie klocka po cięciu bezpośrednio do linii zbijającej palety. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest przyspieszenie procesu przygotowania i podawania klocków paletowych oraz zmniejszenie ilości osób potrzebnych do całego procesu. Cały zespół maszyn – optymalizerka i stół rozdzielczy jest dostosowany do wydajności linii zbijającej palety. Optymalizerka może pracować również jako urządzenie niezależne.

OWD-1500 w wykonaniu do cięcia wielkogabarytowego powstała na bazie konstrukcji naszej podstawowej Optymalizerki OWD-1500. Modyfikacje jakie zostały wykonane w konstrukcji maszyny spowodowały zwiększenie przekrojów jakie można ciąć na maszynie do maksymalnie. Dzięki temu przy odpowiedniej logistyce materiału (dowóz i odbiór) maszyna jest w stanie wykonać np. 90 mᶾ deski paletowej o długości 80 cm w ciągu jednej ośmiogodzinnej zmiany.

Specyfikacja techniczna

Receptury

Powtarzające się zestawy list cięć, możemy zapisywać w pamięci w postaci formuł. Zapisujemy nie tylko listę długości elementów i ich ilości, ale również numery segregatorów, parametry cięcia (prędkości piły, popychacza, podrzutu), parametry optymalizacji. Receptury, w których określiliśmy ilości listew różnych długości (w przypadku kiedy receptura jest np. listą elementów 1 mebla), możemy wgrywać z określeniem krotności. Pozwala to na uniknięcie błędów przy wpisywaniu długich list cięć i skraca czas rozpoczęcia pracy.

Zaawansowane statystyki

Serwis zdalny

Wydaj­ność90 mᶾ / 8h (przy desce paletowej o długości 80 cm)
Elek­tro­ni­kaSte­row­nik FX5U Mit­su­bi­shi
z wyświe­tla­czem doty­ko­wym kolo­ro­wym 10″ Mit­su­bi­shi
Funk­cje – cięcie do 10 wymiarów
– two­rze­nie pro­gra­mów cię­cia dla róż­nych klien­tów,
– obci­na­nie mar­gi­ne­su (począ­tek i koniec mate­ria­łu wej­ścio­we­go),
– cię­cie pakie­ta­mi (kil­ka ele­men­tów na raz),
– licz­ni­ki metrów, total, zmia­ny, ope­ra­to­ra, mie­sięcz­ny,
– dokład­ność cię­cia ±0,2 mm
Sil­nik piłyW zależności od potrzeb klienta (piła Ø600 – 144 z)
Wymiary mat. wejściowego12–380 mm
max. szer/wys (360/120 mm)
lub (380/100 mm)
Dłu­gość mat. wejściowegoW zależności od potrzeb klienta
Sma­ro­wa­nie Ole­jo­wy układ cen­tral­ne­go smarowania
Auto­ma­ty­za­cja na wyjściuZłą­cze pod trans­por­ter sko­śny i stół segregujący
Gwa­ran­cja12 mie­się­cy

Sukces maszyn produkowanych przez firmę Metal-Technika wynika niewątpliwie z faktu, że właściciel firmy z wykształcenia i zamiłowania jest nie tylko projektantem, ale człowiekiem, który zna specyfikę branży drzewnej, oraz różne zastosowania maszyny.

Michał Jaworek, DREWNOPOL

Producent z Przedborza jest otwarty na realizację potrzeb nabywców maszyn, związanych z automatyzacją procesów obróbki, i w praktyce stosuje politykę sprostania oczekiwaniom klientów. Rozważałem zakup podobnej maszyny innych producentów, ale wybrałem maszynę polską, i to był dobry wybór

Drewar

Z branżą drzewną związany jestem praktycznie od dziecka i jeżeli chodzi o konstrukcję maszyn, to wiem, gdzie szukać słabych punktów, gdzie występują największe obciążenia, gdzie najszybciej się zużywają. Jeśli chodzi o Metal-Technikę, to spełniła ona warunki wytrzymałościowe.

Roman Romaniak,
Romaniak sp. z o. o. 

Dzięki takim maszynom, jak optymalizerka Metal-Techniki możemy prowadzić efektywną produkcję w czasach, gdy dobijają nas koszty energii elektrycznej i drogiego surowca drzewnego w naszym regionie.

bracia Reifowie, DREW-REIF 

Przed zakupem maszyny z Metal-Techniki rozważaliśmy inne oferty, bo nie chodziło o to, żeby wziąć pierwsze lepsze urządzenie, ale najpierw rozpoznać rynek i dopasować wielkość maszyny do ograniczonej powierzchni w hali. Po przeanalizowaniu wszystkich rodzajów maszyn, wybór padł na urządzenie Metal-Techniki, a po rozmowie z przedstawicielem handlowym – na konkretny model maszyny. Jesteśmy zadowoleni z tego wyboru. I z obecnego kontaktu z przedstawicielami producenta.

 Krystian Szczygieł, SOWOSZ 

Masz swój cel.
My mamy narzędzia, z którymi go osiągniesz.

Indywidualnie dopasowane maszyny i komplet usług dodatkowych to coś wyjątkowego.
Przekonaj się, co możemy zrobić w Twoim biznesie i jak wiele na tym zyskasz.