Strona główna » Drewno » Optymalizerki » Optymalizerka OWD-1600

Optymalizerka
OWD-1600

Już ponad 300 klientów tnie koszty z naszymi optymalizerkami!

Z modelu możesz korzystać w dowolnej konfiguracji — do wycinania desek, kantówek, a nawet wsporników. Niezachwiana precyzja, dzięki której osiągniesz takie same lub lepsze wyniki w krótszym czasie niż dotychczas. Wystarczy jeden operator, aby Twoja wydajność sięgnęła zupełnie nowego poziomu.

optymalizerka owd-1600

Specyfikacja techniczna

Zmienna wysokość pracy piły

Z poziomu oprogramowania wpisujemy na jaką wysokość ma wysuwać się piła podczas cięcia. Zmniejszenie wysokości pracy piły powoduje znaczne przyspieszenie cyklu cięcia.

Receptury

Przycięcie początku

Dopuszczalny odpad

Poszerzanie markerów

Zaawansowane statystyki

Serwis zdalny

Test optymalizacji

Doklejanie odpadu z lepszej klasy do gorszej klasy (drugiej lub trzeciej) jakości

Opcje sortowania

Odwrócenie kolejności optymalizacji

Opcjonalny program specjalny „Rustical”.

Wydaj­ność (przy poje­dyn­czej desce)Od 3200 do 8150 mb / 8 h
Elek­tro­ni­kaSte­row­nik FX5U Mit­su­bi­shi
z wyświe­tla­czem doty­ko­wym kolo­ro­wym 12″ Mit­su­bi­shi
Funk­cje– peł­na opty­ma­li­za­cja 30 wymia­rów w dwóch kla­sach jako­ści,
– two­rze­nie pro­gra­mów cię­cia dla róż­nych klien­tów,
– cie­cie w miej­scu zazna­cze­nia kred­ką flu­ore­scen­cyj­ną,
– obci­na­nie mar­gi­ne­su (począ­tek i koniec mate­ria­łu wej­ścio­we­go),
– cię­cie pakie­ta­mi (kil­ka ele­men­tów na raz),
– licz­ni­ki metrów, total, zmia­ny, ope­ra­to­ra, mie­sięcz­ny,
– dokład­ność cię­cia ±0,2 mm
Sil­nik piłyW zależności od potrzeb klienta (piła Ø500 – 140z)
Sze­ro­kość mat. wejściowego12–250 mm
max. szer/wys (250/50 mm)
Wyso­kość mat. wejściowego12–120 mm
max. wys/szer (120/130 mm)
Dłu­gość mat. wejściowegoOd 3 metrów do 7 metrów (różne warianty)
Sma­ro­wa­nie Ole­jo­wy układ cen­tral­ne­go smarowania
Auto­ma­ty­za­cja na wyjściuZłą­cze pod trans­por­ter sko­śny i stół segregujący
Gwa­ran­cja12 mie­się­cy

Dodatkowe wyposażenie

Buforowy stół podawczy

Standardowy stół podawczy

Panel dotykowy

Buforowy stół odbiorczy do pakietów

Zabezpieczenie przed kolizją z materiałem

Bezpieczeństwo

Stół sortujący z 5‑ma wybijakami

Transporter skośny i kosz z Big-Bagiem

Stacja czujników

Sukces maszyn produkowanych przez firmę Metal-Technika wynika niewątpliwie z faktu, że właściciel firmy z wykształcenia i zamiłowania jest nie tylko projektantem, ale człowiekiem, który zna specyfikę branży drzewnej, oraz różne zastosowania maszyny.

Michał Jaworek

DREWNOPOL

Producent z Przedborza jest otwarty na realizację potrzeb nabywców maszyn, związanych z automatyzacją procesów obróbki, i w praktyce stosuje politykę sprostania oczekiwaniom klientów. Rozważałem zakup podobnej maszyny innych producentów, ale wybrałem maszynę polską, i to był dobry wybór

Drewar

GPD 1/2017

Masz swój cel.
My mamy narzędzia, z którymi go osiągniesz.

Indywidualnie dopasowane maszyny i komplet usług dodatkowych to coś wyjątkowego.
Przekonaj się, co możemy zrobić w Twoim biznesie i jak wiele na tym zyskasz.

Nasze maszyny w mediach

DREMA 2020

Dziękujemy za tegoroczne targi DREMA. Wszystkich zainteresowanych którym udało się z nami porozmawiać zapraszamy serdecznie do kontaktu z naszym przedstawicielem…

Zobacz więcej DREMA 2020