Strona główna » Obróbka drewna » Optymalizerki do drewna » Optymalizerka OWD-1700

Optymalizerka OWD-1700

Twoje rozwiązanie dla produkcji mebli

Nowy model optymalizerki – OWD-1700

Opis produktu

Optymalizerka OWD 1700 w swojej podstawowej konfiguracji oferuje bardzo praktyczny bufor załadowczy na podaniu materiału. Jest to bufor bez zabieraków, którego elementem transportującym materiał jest specjalna gąsienica z tworzywa. Daje to możliwość używania maszyny także do suchego, struganego drewna bez obawy o uszkodzenie materiału.

Specyfikacja techniczna

Zmienna wysokość pracy piły

Z poziomu oprogramowania wpisujemy na jaką wysokość ma wysuwać się piła podczas cięcia. Zmniejszenie wysokości pracy piły powoduje znaczne przyspieszenie cyklu cięcia.

Receptury

Przycięcie początku

Wydaj­ność (przy poje­dyn­czej desce)Od 3200 do 8150 mb / 8 h
Elek­tro­ni­kaSte­row­nik FX5U Mit­su­bi­shi
z wyświe­tla­czem doty­ko­wym kolo­ro­wym 12″ Mit­su­bi­shi
Funk­cje – peł­na opty­ma­li­za­cja 30 wymia­rów w dwóch kla­sach jako­ści,
– two­rze­nie pro­gra­mów cię­cia dla róż­nych klien­tów,
– cie­cie w miej­scu zazna­cze­nia kred­ką flu­ore­scen­cyj­ną,
– obci­na­nie mar­gi­ne­su (począ­tek i koniec mate­ria­łu wej­ścio­we­go),
– cię­cie pakie­ta­mi (kil­ka ele­men­tów na raz),
– licz­ni­ki metrów, total, zmia­ny, ope­ra­to­ra, mie­sięcz­ny,
– dokład­ność cię­cia ±0,2 mm
Sil­nik piły7,5 kW (piła Ø500 – 140z)
Sze­ro­kość mat. wejściowego12–305 mm
max. szer/wys (305/40 mm)
Wyso­kość mat. wejściowego12–120 mm
max. szer/wys (210/120 mm)
Dłu­gość mat. wejściowegoDo 4 metrów
Sma­ro­wa­nie Ole­jo­wy układ cen­tral­ne­go smarowania
Auto­ma­ty­za­cja na wyjściuZłą­cze pod trans­por­ter sko­śny i stół segregujący
Gwa­ran­cja12 mie­się­cy

Dodatkowe wyposażenie

Panel dotykowy

Sztaplarka

Buforowy stół odbiorczy do pakietów

Automatyzacja

Stół sortujący z 5‑ma wybijakami

Transporter skośny i kosz z Big-Bagiem

Sukces maszyn produkowanych przez firmę Metal-Technika wynika niewątpliwie z faktu, że właściciel firmy z wykształcenia i zamiłowania jest nie tylko projektantem, ale człowiekiem, który zna specyfikę branży drzewnej, oraz różne zastosowania maszyny.

Michał Jaworek, DREWNOPOL

Producent z Przedborza jest otwarty na realizację potrzeb nabywców maszyn, związanych z automatyzacją procesów obróbki, i w praktyce stosuje politykę sprostania oczekiwaniom klientów. Rozważałem zakup podobnej maszyny innych producentów, ale wybrałem maszynę polską, i to był dobry wybór

Drewar

Z branżą drzewną związany jestem praktycznie od dziecka i jeżeli chodzi o konstrukcję maszyn, to wiem, gdzie szukać słabych punktów, gdzie występują największe obciążenia, gdzie najszybciej się zużywają. Jeśli chodzi o Metal-Technikę, to spełniła ona warunki wytrzymałościowe.

Roman Romaniak,
Romaniak sp. z o. o. 

Dzięki takim maszynom, jak optymalizerka Metal-Techniki możemy prowadzić efektywną produkcję w czasach, gdy dobijają nas koszty energii elektrycznej i drogiego surowca drzewnego w naszym regionie.

bracia Reifowie, DREW-REIF 

Przed zakupem maszyny z Metal-Techniki rozważaliśmy inne oferty, bo nie chodziło o to, żeby wziąć pierwsze lepsze urządzenie, ale najpierw rozpoznać rynek i dopasować wielkość maszyny do ograniczonej powierzchni w hali. Po przeanalizowaniu wszystkich rodzajów maszyn, wybór padł na urządzenie Metal-Techniki, a po rozmowie z przedstawicielem handlowym – na konkretny model maszyny. Jesteśmy zadowoleni z tego wyboru. I z obecnego kontaktu z przedstawicielami producenta.

 Krystian Szczygieł, SOWOSZ 

Masz swój cel.
My mamy narzędzia, z którymi go osiągniesz.

Indywidualnie dopasowane maszyny i komplet usług dodatkowych to coś wyjątkowego.
Przekonaj się, co możemy zrobić w Twoim biznesie i jak wiele na tym zyskasz.