Strefa klienta

Już wkrót­ce dla naszych obec­nych klien­tów otwo­rzy­my Stre­fę Klien­ta, dzię­ki któ­rej po zalo­go­wa­niu się będą mogli w szyb­ki i wygod­ny spo­sób zama­wiać czę­ści eks­plo­ata­cyj­ne oraz usłu­gi serwisowe.

Aktu­al­nie w spra­wach ser­wi­so­wych pro­szę o kon­takt pod nume­ra­mi telefonów:

  • Mecha­nicz­ne: Grze­gorz Baran +48 501 603 622
  • Elek­tro­nicz­ne: Adrian Dziu­ba +48 502 606 240
  • Kom­pu­te­ro­we: Paweł Bączyk +48 515 515 212
  • Sprze­daż czę­ści eks­plo­ata­cyj­nych: Łukasz Świer­czyń­ski + 48 515 275 037

 

W ramach naszej ofer­ty ser­wi­so­wej świadczymy:

  • uru­cho­mie­nia maszyn zaku­pio­nych w naszej fir­mie oraz szko­le­nie operatorów,
  • prze­glą­dy gwa­ran­cyj­ne i pogwarancyjne,
  • sta­łe umo­wy serwisowe,
  • napra­wy oraz moder­ni­za­cje maszyn do obrób­ki pla­stycz­nej blachy.

Wszyst­kie maszy­ny posia­da­ją peł­ną doku­men­ta­cję tech­nicz­ną (DTR) w języ­ku pol­skim oraz cer­ty­fi­kat CE. Pro­wa­dzi­my tak­że sprze­daż czę­ści zamien­nych i eksploatacyjnych.