Spawarki Formica

Spawarki Formica

Spa­war­ki fir­my For­mi­ca są zasi­la­ne trój­fa­zo­wo i przy­sto­so­wa­ne są do pra­cy w atmos­fe­rze ochron­nej CO2, Ar i ich skład­ni­ków o bar­dzo sze­ro­kim zasto­so­wa­niu, na przy­kład: w gara­żach, warsz­ta­tach ślu­sar­skich, obiek­tach obsłu­gi tech­nicz­nej i ośrod­kach szkoleniowych.

Mięk­ka cha­rak­te­ry­sty­ka łuku i mak­sy­mal­ny prąd spa­wa­nia 300A zapew­nia­ją opty­mal­ne wyko­rzy­sta­nie przy spa­wa­niu meta­li o gru­bo­ści od 0,6 do 5 mm i wyso­ki poziom este­tycz­ny wyko­na­nych spawów.

Spa­war­ki dają wspa­nia­łe wyni­ki spa­wa­nia dzię­ki dła­wi­ko­wi z trze­ma stop­nia­mi dla róż­nych typów mate­ria­łów, łagod­ną regu­la­cją napię­cia oraz 4‑rolkowym podajniku.

Spa­war­ki For­MIG nie pod­le­ga­ją zmęczeniu.

Na wyposażenie seryjne spawarek składają się:

 • 4‑rolkowe poda­wa­nie – rol­ki 37 mm
 • auto­ma­tycz­ne wyłą­cze­nie chło­dze­nia (w wer­sji W)
 • wpro­wa­dze­nie dru­tu bezprądowe
 • pro­gra­mo­wa­nie pręd­ko­ści przybliżenia
 • nasta­wa cza­su wypeł­nie­nia krateru
 • cyfro­we poka­zy­wa­nie war­to­ści spawania
 • spa­wa­nie punk­to­we przetopieniem
 • 2T-4T załą­cze­nie palinka
 • nasta­wie­nie dłu­go­ści wylo­tu drutu
 • cen­tral­na koń­ców­ka palnika
 • sygna­li­za­cja prze­grza­nia z blokadą
 • sygna­li­za­cja uster­ki pompy
 • konek­tor do grza­nia gazu

Spa­war­ki wystę­pu­ją rów­nież w róż­nych warian­tach i ofe­ru­ją dużo moż­li­wo­ści jak np.: oddziel­ny podaj­nik, prze­wo­dy połą­cze­nio­we o róż­nych dłu­go­ściach, ramie, chło­dze­nie pal­ni­ka wodą/powietrzem, dła­wik z prze­łą­cze­niem induk­cyj­no­ści i ich waria­cja­mi, bar­dzo sze­ro­ka gama zastosowań.

Dane techniczne

Dane Tech­nicz­ne For MIG 220 For MIG 260 For MIG 320 For MIG 420 For MIG 520
Napię­cie zasi­la­nia [V] 400 400 400 400 400
Ilość faz 3 3 3 3 3
Czę­sto­tli­wość [Hz] 50 50 50 50/60 50/60
Prąd zamie­nio­wy [A] 8 10 18 33 41
Pobór mocy zna­mio­no­wy [kVA] 5,5 7 12,5 23 29
Współ­czyn­nik cos 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Spraw­ność [%] 74 75 75 80 80
Zabez­pie­cze­nie [A] 16 16 25 35 50
Prze­wód sie­cio­wy [mm2] 4x1,5 4x1,5 4x2,5 4x4 4x4
Zakres nasta­wy [A] 40–220 40–260 40–320 50–420 60–520
Regu­la­cja napię­cia [V] 16–34,5 16–39 16–44 17–49 18–56
Regu­la­cja poda­wa­nia [V] 1–16 1–17 1–17 1–24 1–24
Licz­ba stop­ni napięciowych 12 12 12 36 36
Funk­cje cza­so­we [s] 0,5–5 0,5–5 0,5–5 0,1–5 0,1–5
Prąd spa­wa­nia max. [A] 220 260 320 420 520
Prąd spa­wa­nia 60%[A] 190 210 260 370 470
Prąd spa­wa­nia 100%[A] 160 180 230 310 400
Śred­ni­ca dru­tu do spa­wa­nia [mm] 0,6–1,0 0,6–1,0 0,6–1,2 0,8–1,6 0,8–1,6
Dru­ty rur­ko­we [mm] - - - 1,0–1,6 1,0–1,6
Dru­ty alu­mi­nio­we [mm] - - - 1,0–1,6 1,0–1,6
Drut spa­wal­ni­czy [mm] 25 25 35 50 70
Zale­ca­ny prze­pływ gazu [l/min] 3–12 3–12 3–15 3–18 3–20
Ochro­na IP 23 IP 23 IP 23 IP 22 IP 22
Kla­sa izo­la­cji transformatora F F F F F
Dłu­gość [mm] 880 880 880 - -
Sze­ro­kość z kołami/bez kół[mm] 365/400 365/400 365/400 - -
Wyso­kość [mm] 790 790 790 - -
Masa [kg] 76 76 80 - -