Prasy do drewna

Prasa hydrauliczna DKK‑3

Pra­sa hydrau­licz­na DKK‑3 prze­zna­czo­na jest do kle­je­nia ele­men­tów drew­nia­nych, fry­zów okien­nych, drzwio­wych, kon­struk­cji nośnych, płyt, stop­ni scho­dów itp.

Cięż­ka i potęż­na kon­struk­cja jest atu­tem pra­sy, a duże siłow­ni­ki hydrau­licz­ne gwa­ran­tu­ją dosko­na­łą jakość skle­ja­nych wyro­bów. Podział na trzy nie­za­leż­ne sek­cje i regu­la­cja siły zgnio­tu ma duże zna­cze­nie przy zróż­ni­co­wa­nej produkcji.

Prasa hydrauliczna DKG‑6

Pra­sa hydrau­licz­na DKG‑6 prze­zna­czo­na jest do kle­je­nia ele­men­tów drew­nia­nych, fry­zów okien­nych, drzwio­wych, kon­struk­cji nośnych, płyt, stop­ni scho­dów itp.

Cięż­ka i potęż­na kon­struk­cja jest atu­tem pra­sy, a duże siłow­ni­ki hydrau­licz­ne gwa­ran­tu­ją dosko­na­łą jakość skle­ja­nych wyro­bów. Podział na trzy nie­za­leż­ne sek­cje i regu­la­cja siły zgnio­tu ma duże zna­cze­nie przy zróż­ni­co­wa­nej produkcji.